Goýberiliş №7 (15.02.2020 ý.)

15-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr  Örän duýgurlygy bilen haýran galdyrýan “Utanjaň gül” ösümligi ýapraklaryna deglen badyna ýygrylmagy bilen tapawutlanýar. Adyny hem şu häsiýetinden alan ösümlik, adatça, günüň dowamynda säher bilen açylyp, garaňky düşende ýygrylýar.  XVI asyrda Italiýada ýetişdirilen “Ro .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.