«TÜRKMENAWTOULAGLARY» AGENTLIGI ELEKTRON RUGSATNAMALARY BERER

28-04-21

Ulag ulgamynda ýük gatnawlaryny awtoulaglar arkaly daşamakda ýük awtoulaglarynyň hyzmaty örän uludyr. Bu ugurda halkara gatnawlaryny amala aşyrýan ýük daşaýjylaryň mümkinçilikleri hem göz öňüne tutulýar. Daşary ýurtlardan zerur bolan harytlary getirmek we eksport üçin niýetlenen ýükleri daşamak işl .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.