Ýük gatnawlary ulag geçelgesiniň Azerbaýjan böleginde has işjeňleşýär

03-05-21

TRASEKA-nyň hemişelik wekili Rufat Baýramow Ýewropa — Kawkaz — Aziýa (TRASEKA) halkara ulag geçelgesiniň Azerbaýjan böleginde ýük gatnawynyň köpelmegi, ilkinji nobatda, Azerbaýjanyň çäginden harytlaryň dowam etmegi bilen baglanyşyklydygyny aýtdy. Onuň bu sözlerini Trend geçiren söhbetdeşliginiň esas .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.