BEÝIK SÖZ USSADYNYŇ SARPASY

03-05-21

Mälim bolşy ýaly, hormatly  Prezidentimiziň 2024-nji ýylda akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýini belläp geçmek hakynda Karara gol çekmegi külli türkmen halkymyzyň göwün guşuny ganatlandyrypdy. Munuň özi nusgawy şahyrymyzyň çeper-pelsepewi döredijiligine ýene-de bir mertebe gaý .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.