Asudalygyň hem rowaçlygyň ýoly bilen

03-05-21

Parahatçylyk, agzybirlik adam üçin tapylgysyz gymmatlykdyr. Parahatçylyk, dost-doganlyk ynsany bagtyýar edýän gymmatlyk bolup, häzirki we geljekki nesilleriň bagtynyň güwäsidir. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bu ýylyň 2021-nji ýyly — «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmegi bolsa parahatçylyk ýörelgesiniň dünýädäki ykrarnamasyna öwrüldi.

Her bir ýurduň döwlet syýasaty, onuň halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejesi dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde tutýan ornunyň beýanydyr. Dünýäniň abraýly halkara guramasy bolan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 50-nji ýubileý mejlisiniň geçirilen ýylynda Türkmenistan döwletimize hemişelik Bitaraplyk statusynyň berilmegi ata-babalarymyzdan gelýän ýörelgeleriň täzeçe many-mazmunyna öwrüldi. Şondan bäri geçen 25 ýylyň içinde Türkmenistan dünýä ýüzünde ynsanperwerlikli, adalatly we döredijilikli gatnaşyklaryň berkarar edilmegi, dürli ýurtlaryň, yklymlaryň halklarynyň ýakynlaşmagy ugrunda işjeň çykyş edýär.

Ata Watanymyzyň Bitaraplyk derejesine laýyklykda ýurdumyzda bolup geçýän özgerişlikler, ýetilen belent sepgitler Türkmenistanyň halkara arenasynda abraýyny artdyrdy. Ýurdumyzyň agza bolup durýan halkara guramalary bilen köpugurly hyzmatdaşlygyň gerimi barha giňeýär. Munuň özi, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşyna oňyn täsir edýär. Gahryman Arkadagymyzyň «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy» atly kitabynyň many-mazmunyndan hem parahatçylygyň, dost-doganlygyň güýji eriş-argaç bolup geçýär. Hormatly Prezidentimiz bu kitabynda şeýle belleýär: «Diňe parahatçylygy dörediji taslamalaryň islendik ýurdy we bütin adamzady ýagty geljege alyp barýan köprüleriň ygtybarly sütünleri bolup biljekdigine bil baglaýandygyny men öwran-öwran gaýtalaýaryn. Türkmenistan özüniň yzygiderli daşary syýasy başlangyçlarynda şundan ugur alýar. Bu başlangyçlar, aslynda, häzirki zamanda durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen ählumumy howpsuzlygyň täze binýadyny kemala getirmegiň taslamasydyr». Bu pikirler ýurdumyzyň parahatçylyga näderejede hormat goýýandygyny alamatlandyrýar.

Parahatçylygy we ynanyşmagy ýaýýan Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan adalatly syýasatynyň dowamaty dowam, tutumly işleri rowaç bolsun!

Bezirgen GARATAÝEW,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

IŇ KÖP SUW ÇÜWDÜRIMLERI ŞÄHERI HAÝRAN EDÝÄR

Eziz Arkadagymyzyň «Aziýanyň dür Merjeni», «Dost-doganlyk merkezi» diýip wasp edýän ak şäherimiz Aşgabadyň esaslandyrylanyna 140 ýyl dolýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly pähim-paýhasy, binagärlik sungaty bilen ähli babatda dünýäde ak şäher hökmünde adygan gözel paýtagtymyz aýdymlaryň gözbaşy, sazlara sözbaşy, nepislige naýbaşy bolup kalbymyza ylham, ýüreklerimize joşgun berýär.


1609ad4dbc3556.jpeg
SANLY ULGAM – ÇÄKSIZ MÜMKINÇILIKLER

Häzirki wagtda sanly ulgam ösüşiň hereketlendiriji güýji hökmünde doly ykrar edilýär. Ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň sanlylaşdyrylmagy ýurduň ykdysady güýjüniň artmagyna mümkinçilik berýär. Olar döwletiň önümçilik, gaýtadan işleýän senagat, hyzmatlar we eksport kuwwatlyklarynyň ýokarlanmagynda öz beýanyny tapýar.


1609ac8d32c597.jpeg
Halkara ulag-aragatnaşyk hyzmatdaşlygy pugtalandyrylýar

Gahryman Arkadagymyz tarapyndan amala aşyrylýan öňdengörüjilikli syýasatyň netijesinde ýurdumyzyň ykdysadyýeti uly ösüşlere eýe bolýar. Daşary ýurtlar, hususan-da, goňşy döwletler bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagy halklaryň arasynda dostluk duýgularyna ýugrulan hoşniýetli gatnaşyklaryň has hem pugtalanmagyna ýardam berýär.


1609c2f358378e.jpeg
AŞGABADYM – GÖWÜN ŞADYM

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda eziz Diýarymyzyň her bir güni uly ruhubelentlige, toýdur-baýramlara beslenýär. Ine, şeýle toýlarymyzyň biri hem 25-nji maýda baýramçylyk dabarasyna öwrüljek ak mermerli paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň günüdir. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Aşgabat şäherimiziň şanly 140 ýyllygy uly ruhubelentlik bilen bellenilip geçiler.


1609aa08a83b98.jpeg
Magtymguly Pyragynyň ESERLERINDE BEDEW WASPY

Çeper söz ussady bolan Magtymguly Pyragy türkmen edebiýatynyň taryhynda täze bir edebi eýýamyň ugryny esaslandyran şahyrdyr. Akyldar şahyr indi iki ýarym asyrdan gowrak wagt bäri edebiýat meýdanynda agyr kerweniň kerwen başysy bolup gelýär. Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde her bir milli aýratynlyklarymyz, gymmatlyklarymyz şeýle hem edim-gylym, däp-dessurlarymyz giňden öz beýanyny tapýar.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.