ARKADAGYŇ AK ŞÄHERI

04-05-21

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen gözel paýtagtymyz ekologiýa taýdan arassa, ak mermere beslenen binalary bilen dünýäniň iň owadan şäherleriniň birine öwrüldi. Gurulýan ajaýyp binalar, ýaşaýyş jaý toplumlary dünýä ülňülerine laýyklykda, milli binagärlik ýörelgelerimiz bilen sazlaşýar.

Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşyny has-da gowulandyrmak ugrunda alyp barýan işleriniň netijesinde gözel şäherimizi ençeme desgalaryň, ýaşaýyş toplumlarynda ýüzlerçe binalaryň gurulmagy müňlerçe maşgalalaryň täze jaýlara göçüp barmagyna getirdi. Gurulýan ähli binalar dünýä ülňülerine laýyklykda bezeg aýratynlygy bilen tapawutlanýar, ýokary amatlyklary bolan innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilýär. Öz gözelligi bilen birnäçe gezek Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabynda orun alan gözel paýtagtymyzyň binagärlik özboluşlylygynyň kemala gelmeginde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň durandygyny aýratyn bellemelidiris.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, paýtagtymyzda hem maşgalalaryň müňlerçesi ähli şertler bilen üpjün edilen ajaýyp binalarda täze öýleriň, şeýle hem kottej görnüşli jaýlaryň bagtyýar eýeleri boldular. Ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlaryna müňlerçe maşgalalaryň göçüp barmagy döwrüň möhüm aýratynlygy bolup, onuň belent döredijilik hem-de ynsanperwer ýörelgeleriniň beýanyna öwrülýär. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzy ösdürmek babatdaky toplanylan oňyn tejribe häzirki wagtda dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýär. Şunda Aziýanyň merjen şäherine öwrülen ak şäherimiz Aşgabadyň toplumlaýyn ösüşleri, onuň täsin keşbi ähli türkmenistanlylarda bolşy ýaly, daşary ýurtly myhmanlarda hem ýakymly duýgulary döredýär. Döwlet Baştutanymyz Aşgabatda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli şähergurluşyk maksatnamasynyň üstünlikli berjaý edilmegini gazanmak maksady bilen amala aşyrylýan işleriň barşy bilen yzygiderli tanşyp, bu ugurdaky işleriň durmuşa geçirilişini berk gözegçilikde saklaýar.

Ýylyň islendik paslynda ajaýyplygy bilen haýrana goýýan paýtagtymyzyň döredilenine 25-nji maýda 140 ýyl dolýar. Şanly toýuny toýlaýan ýurdumyzyň baş şäheriniň dürli öwüşginler bilen çar ýana nur saçýan suw çüwdürimleri, salkyn saýaly baglara bürenen seýilgähleri aýratyn gözellige, özüne çekiji tebigy häsiýete eýedir. Her bir güni toýdur baýrama beslenýän bagtyýarlyk döwrüni halkymyza peşgeş beren hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleri rowaç bolsun!

Aýman ERKÄÝEWA,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

IŇ KÖP SUW ÇÜWDÜRIMLERI ŞÄHERI HAÝRAN EDÝÄR

Eziz Arkadagymyzyň «Aziýanyň dür Merjeni», «Dost-doganlyk merkezi» diýip wasp edýän ak şäherimiz Aşgabadyň esaslandyrylanyna 140 ýyl dolýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly pähim-paýhasy, binagärlik sungaty bilen ähli babatda dünýäde ak şäher hökmünde adygan gözel paýtagtymyz aýdymlaryň gözbaşy, sazlara sözbaşy, nepislige naýbaşy bolup kalbymyza ylham, ýüreklerimize joşgun berýär.


1609ad4dbc3556.jpeg
SANLY ULGAM – ÇÄKSIZ MÜMKINÇILIKLER

Häzirki wagtda sanly ulgam ösüşiň hereketlendiriji güýji hökmünde doly ykrar edilýär. Ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň sanlylaşdyrylmagy ýurduň ykdysady güýjüniň artmagyna mümkinçilik berýär. Olar döwletiň önümçilik, gaýtadan işleýän senagat, hyzmatlar we eksport kuwwatlyklarynyň ýokarlanmagynda öz beýanyny tapýar.


1609ac8d32c597.jpeg
Halkara ulag-aragatnaşyk hyzmatdaşlygy pugtalandyrylýar

Gahryman Arkadagymyz tarapyndan amala aşyrylýan öňdengörüjilikli syýasatyň netijesinde ýurdumyzyň ykdysadyýeti uly ösüşlere eýe bolýar. Daşary ýurtlar, hususan-da, goňşy döwletler bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagy halklaryň arasynda dostluk duýgularyna ýugrulan hoşniýetli gatnaşyklaryň has hem pugtalanmagyna ýardam berýär.


1609c2f358378e.jpeg
AŞGABADYM – GÖWÜN ŞADYM

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda eziz Diýarymyzyň her bir güni uly ruhubelentlige, toýdur-baýramlara beslenýär. Ine, şeýle toýlarymyzyň biri hem 25-nji maýda baýramçylyk dabarasyna öwrüljek ak mermerli paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň günüdir. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Aşgabat şäherimiziň şanly 140 ýyllygy uly ruhubelentlik bilen bellenilip geçiler.


1609aa08a83b98.jpeg
Magtymguly Pyragynyň ESERLERINDE BEDEW WASPY

Çeper söz ussady bolan Magtymguly Pyragy türkmen edebiýatynyň taryhynda täze bir edebi eýýamyň ugryny esaslandyran şahyrdyr. Akyldar şahyr indi iki ýarym asyrdan gowrak wagt bäri edebiýat meýdanynda agyr kerweniň kerwen başysy bolup gelýär. Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde her bir milli aýratynlyklarymyz, gymmatlyklarymyz şeýle hem edim-gylym, däp-dessurlarymyz giňden öz beýanyny tapýar.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.