Goýberiliş №2 (11.01.2020 ý.)

15-08-20

Danalardan dürdäneler Segsen ýaşa ýeteniňde köp zady bilýärsiň, emma ýaşlykdan saglygyňa seretmeseň, bilýän zatlaryň köpüsini ýatlap hem bilmersiň. Jorj Barns *   *   * Ruhy güýçleriň arasynda geregi parasatlylyk, peýdalysy seresaplylyk. Bartelemi Ogýust Marsel *   *   * Şu günüňiziň gadyryny .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.