Goýberiliş №1 (04.01.2020 ý.)

15-08-20

Datly desterhan   Täze ýyl tagamy Täze ýyl — birek-birege süýji arzuwlaryň beýan edilýän, dostlugyň möwç urýan baýramydyr. Şeýle-de bu baýram ajaýyp tagamlarydyr süýjülikleri bilen meşhurdyr. Täze ýylyň yzysüre säher turup gyzgyn çaý bilen süýjülik iýmegiň lezzeti başga bolsa gerek. Biz hem gazet .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.