HALKYMYZYŇ MILLI BUÝSANJY

30-05-21

Ata Watanymyzyň gülläp ösmegi, ýurdumyzyň asuda, halkymyzyň agzybir durmuşda ýaşamagy üçin hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän ykdysady, syýasy we medeni özgertmeleri, türkmeniň milli buýsanjy bolan ajaýyp halylarymyzyň taryhy köklerini öwrenmek barasyndaky alyp barýan taýsyz tagallalary bizi diýseň buýsandyrýar.

Halyçylyk hünäri ussat gelin-gyzlarymyz tarapyndan sünnälenip, sungat derejesine ýetirildi. Hünäre ussat bolmak üçin başarnyk, zehin, ukyp gerek. Ýöne ukyp-başarnygyň, zehiniň ýeterlik bolaýanda-da, türkmen halysy ýaly sungaty döretmek örän kyndyr. Täsin galdyrýan owadan halylary dokaýan zenanlaryň döredijilik ukybyny görenler haýran galýarlar. Bu barada hormatly Prezidentimiziň “Janly rowaýat” atly kitabynda gyzykly maglumatlar berilýär. Bu kitapda haly gölleriniň nagyşlarynyň manysy hakynda hem giňden gürrüň edilýär. Täsin nagyşlar halyçynyň pähim-paýhasy, oý-pikirleri bilen dünýä inýär. Haly ýöne bir gözelligiň nusgasy bolmak bilen çäklenmän, eýsem, gaýtalanmajak sungat eseridir.

 Halyçylyk sungatymyzyň uzak geçmişden gözbaş alyp gaýdýandygy taryhy hakykatdyr. Arheologik gazuw-agtaryş işleri geçirilende halkymyzyň örän gadymy wagtdan bäri haly sungaty bilen meşgullanyp gelendigini tassyklaýan maglumatlara duş gelindi. Agzalan maglumatlary 1949-njy ýylda Daglyk Altaýyň Pazyryk depesinde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň netijeleri hem tassyklaýar. Bu ýerdäki gadymy guburlar barlananda milli halylarymyzyň ýüze çykarylmagy türkmen halysynyň köküniň müňýyllyklara uzaýandygyny subut edýär. Tapylan halydaky üýtgemeýän reňkleriň oýlanyp tapylmagy halyçylyk sungatynyň gadymy döwürlerde hem halkymyzyň esasy hünärleriniň biri bolandygyny aýdyňlygy bilen görkezýär.

Ol Daglyk Altaýdaky buzluklaryň arasynda saklanyp galypdyr. Halynyň käbir ýerleri zaýalanan hem bolsa, esasy bölegi biziň günlerimize gelip ýetipdir. Onuň düşegine sugunlaryň, bürgüt ganatly ýolbarslaryň, atlaryň şekili çitilipdir. Gadymy halynyň gyrasyndaky guýrugy düwlen bedewler hem türki halklarda yzygiderli duş gelýän şekilleriň biridir.

Türkmen halylarynyň şeýle nepisligi hormatly Prezidentimiziň “Janly rowaýat”, “Arşyň nepisligi” atly ajaýyp kitaplarynyň içinden eriş-argaç bolup geçýär. Haly sungatymyzy dünýä ýüzüne ykrar edýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli başlangyçlary rowaç bolsun!

Serdar GYLYJOW,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby.

Tebygy derman serişdesi

Ary baly azyk önümi we  tebygy derman serişdesidir. Ary balynyň düziminde adam saglygyna peýdaly birnäçe witaminler bar. Şonuň üçin adamlar balçylyk bilen gadymy döwürlerden bäri meşgurlanýar. Ilatymyzyň  hem  ary balyna bolan islegleri juda uly. Çünki ary baly ýokumly we siňňitli iýmit hasaplanýar. Halk lukmançylygynda hem ynsan saglygyny berkitmekde öziniň täsin tebygy häsiýetleri bilen tapawutlanýan ary balyna  aýratyn ähmiýet berilýär.


160b7ccd62b609.jpeg
Ýüpekçileriň üstünligi

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň "Mizemez ynam", "Ajaýyp sowgat" daýhan hojalyklarynda ýüpekçileri her ýyl ýüpek gurçugyny idedip, piläniň bereketli hasylyny öndürýärler. Bu daýhan birleşigiň ýüpekçileri geçen ýyl hem döwlete pile tabşyrmak baradaky meýilnamalaýyn tabşyrygy ep-esli artygy bilen ýerine ýetirmegiň hötdesinden gelipdiler.


Türkmeniň göz guwanjy türkmen halylary

Hormatly Prezidentimiz “Türkmen halysy ynsan kalbyny joşa getirýän gudratdyr, türkmeniň öz milletine, diline, dinine, sungatyna, asylly däp-dessurlaryna bolan egsilmez söýgüsiniň nyşanydyr. Türkmen halysy halkymyzyň ruhy ahwalydyr” diýip belleýşi ýaly halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň biri bolan halylarymyz türkmen halkynyň göz guwanjy.


160b3adf71a81d.jpeg
HALKYMYZYŇ MILLI BUÝSANJY

Ata Watanymyzyň gülläp ösmegi, ýurdumyzyň asuda, halkymyzyň agzybir durmuşda ýaşamagy üçin hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän ykdysady, syýasy we medeni özgertmeleri, türkmeniň milli buýsanjy bolan ajaýyp halylarymyzyň taryhy köklerini öwrenmek barasyndaky alyp barýan taýsyz tagallalary bizi diýseň buýsandyrýar.


Beýik ýüpek ýolunyň ugry bilen

Beýik ýüpek ýolunyň ugrundaky iň iri şäherleriň biri-de Ürgenç - häzirki Köneürgenjiň ýerinde ýerleşen gadymy şäher hasaplanýar. Bu gadymy toprak türkmen halkynyň  we bütün  dünýäniň deňsiz-taýsyz medeni mirasynyň ajaýyp nusgalaryny özünde jemleýär.  Köneürgenjiň dünýä ähmiýetli medeni merkezi, owadan şäher bolandygy hakynda dürli döwrüň taryhy ýazuw çeşmeleri we dürli maglumatlary habar berýär.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.