Goňşuçylyk gatnaşyklary pugtalandyrylýar

03-07-21

Halkymyzda “Öý alma – goňşy al”, “Uzakdaky garyndaşyňdan – ýakyndaky goňşyň ýagşydyr”, “Kyýamat güni goňşydan”, “Aýrylmaz goňşyňa unydylmaz söz aýtma” – ýaly nakyllar ýöne ýere döremandir. Müň ýyl  alysda galan wakalara ser salsaň türkmenleriň hoşniýetli goňşuçylygy, parahatçylygy söýüjiligi, myhmansöýerligi bilen tapawutlanýar. Türkmen halky ir döwürlerde-de beýleki halklar bilen hem hoşniýetli gatnaşyklary ýola goýmagyň tarapdary bolupdyr.

Beýleki halklardan tapawutlylykda  türkmenler birek-birek bilen salamlaşmagyň we mähirli hal-ahwal soraşmagyň  hem ummasyz kop sogap getirýändigine ynanypdyrlar. Türkmen oýünde tagam bişirilse ilki bilen goňşulara iberilýär. Bu ajaýyp däp goňşy bilen goňşynyň agzybirligiň örän pugtadygyny, jebisdigini aňladýar. Eýýamlaryň özgerýändigine we ýaşaýyş durmuşumyza täze ösüşleriň ornaşýandygyna garamazdan, halkymyzyň öňden dowam edip gelýän edim-gylymlary, däp-dessurlary bagtyýarlyk döwrümizde hem mynasyp dowam etdirilýär.

Döwletimiz we hormatly Prezidentimiz dost-doganlyk, goňşyçylyk gatnaşyklary goldanyp, döwrebap ösüşler içre barha kämilleşýär. Dostlugy däp-dessur edinen halkymyzyň ynsanperwerlik, dost-doganlyk, goňşuçylyk gatnaşyklary bu günki gün bütün dünýäde rowaçlanýar. Goňşuçylyk gatnaşygy adamlaryň ruhy gözýetimini görkezýän  ajaýyp dessurlarynyň  biridir. “Toý görki bagşy öý görki goňşy” diýilşi ýaly türkmeniň goňşuçylyk edebi adamlaryň arasynda gatnaşygyň ýokary mekdebidir. Döwlet dürli milletden bolan adamlaryň biri-birine sarpa goýmagy, goňşyň şatlygyna begenip, gam-gussasyny paýlaşmagy edebi ýörelge edinýär. Bu ýörelge ynsanlaryň arasyndaky gatnaşygyň medenýetini ösdürýär. Nirde agzybirlik bolsa üstünlik hem, ýeňiş hem şol ýerde bolýar.  Türkmen halky gadymýetden bäri agzybirligiň gymmatyna düşnüp, ýaşaýan halk.

Hormatly Prezidentimiziň hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary, parasatly içeri we daşary syýasaty netijesinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan döwletimiz goňşy döwletler bilen  doganlyk dostlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrýar. Dünýäniň ençeme uly we abraýly döwletleri bilen diplomatik gatnaşyklar ýola goýulýar. Daşary ýurtlaryň halklarynyň arasynda syýasy, söwda-ykdysady, ulag-kommunikasiýa, ylmy-tehniki, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlar boýunça  döwletara gatnaşyklar barada birnäçe resminamalara yzgider gol çekilýär. Bu il-ýurt bähbitli ýurtlaryň abadançylygyna gönükdirilen taryhy wakalar  daşary ýurt hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmekde hem-de goňşy ýurtlaryň doganlyk halklaryny has-da ýakynlaşdyrmak-da  pugta binýadyň döredilmegine ýardam edýär.

Halmyrat HOJAÝEW, 
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyby.

160fef7dd27773.jpeg
BEÝIK ÝÜPEK ÝOLY WE MERDANA ZENANLAR

 Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” kitabynda merdana pederlerimiziň dünýä giňişligine uzaýan dost-doganlyk ýollary hakynda gymmatly maglumatlar beýan edilýär.


160ea081b97802.jpeg
Parahatçylygyň we ynanyşmagyň nusgasy

Biz merdana pederlerimiziň asyrlarboýy arzuwlan bagtyýarlyk, abadançylyk we parahatçylyk döwründe ýaşaýarys. Türkmen halky özüniň beýik şahyry Magtymguly Pyragy tarapyndan wasp edilen mertebe, asyllylyk, watançylyk, zähmet we myhmansöýerlik, döredijilik, parahatçylyk we asudalyk ýaly ýörelgelerini, ata-babalarymyzdan miras geçen ynsanperwerlik ýaly oňat häsiýetlerini saklap, olary asyrdan-asyra aşyryp gelýär.


160ea06aa19607.jpeg
Saglyk - baş baýlyk

Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň saglygy baradaky aladasy, bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertleriň döredilmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Bu ugurda ýurdumyzda gysga wagtyň içinde asyrlara barabar işler amal edildi, saglygy goraýyş ulgamy dürli özgertmeler ýoly bilen barha kämilleşdirildi. Tomus paslynda daşky gurşawyň dem alyş ýollaryna zeper ýetirýän tozan bölejiklerinden goranmakda agyz-burun örtükleri uly ähmiýete eýedir.


Goňşuçylyk gatnaşyklary pugtalandyrylýar

Halkymyzda “Öý alma – goňşy al”, “Uzakdaky garyndaşyňdan – ýakyndaky goňşyň ýagşydyr”, “Kyýamat güni goňşydan”, “Aýrylmaz goňşyňa unydylmaz söz aýtma” – ýaly nakyllar ýöne ýere döremandir. Müň ýyl  alysda galan wakalara ser salsaň türkmenleriň hoşniýetli goňşuçylygy, parahatçylygy söýüjiligi, myhmansöýerligi bilen tapawutlanýar. Türkmen halky ir döwürlerde-de beýleki halklar bilen hem hoşniýetli gatnaşyklary ýola goýmagyň tarapdary bolupdyr.


160d4e1e98d126.jpeg
Ýüzärlik - müň bir derdiň dermany

“Eger çölde azaşaýsaň, ýüzärlik köpçykyberse, ýa-ha öňüňden guýy çykar, ýa-da obaçylyk” diýip ýaşuly adamlar ýönelige aýtmaýalar. Diýmek ol oturymly ýerlerde bitýär. Dag eteginde, düzlikde, toýunly, çägesow toprakda ösýär. Bu ösümlik ýurdymyzyň köp ýerlerinde gabat gelýär. Giň ýaýranlygy üçin halkymyz ony adraspan, ýüzärlik,üzärlik iswent diýip atlandyrýar.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.