Saglyk - baş baýlyk

11-07-21

Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň saglygy baradaky aladasy, bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertleriň döredilmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Bu ugurda ýurdumyzda gysga wagtyň içinde asyrlara barabar işler amal edildi, saglygy goraýyş ulgamy dürli özgertmeler ýoly bilen barha kämilleşdirildi.

Şu günlerki tomus paslynyň yssy howanyň dowam edýän döwründe, daşky gurşawyň ýaramaz täsirleri netijesinde adamyň öýkenine, esasan-da, dem alyş ýollaryna zeper ýetirýän tozan bölejiklerinden goranmakda agyz-burun örtükleri uly ähmiýete eýedir. Agyz-burun örtüklerini kada laýyk ulanmaklyk babatynda aşakdaky maslahatlary dykgatyňyza ýetirýäris:

  • agyz-burun örtügini ulanmazdan öň, hökman elleriňizi sabynlap ýuwmaly;
  • örtügi dakynanyňyzdan soň, agzyňyzy, burnuňyzy we eňegiňizi oňat örter ýaly, onuň maýyşgak gysgyjyny burnuňyza tarap egreltmeli;
  • agyz-burun örtügini dakynýan wagtyňyzda, oňa eliňizi degirmezlige çalyşmaly;
  • örtügi aýranyňyzda ýörite tutawaçlaryndan tutmak hökmanydyr;
  • örtügi ulanyp bolanyňyzdan soň ýapyk zibil gaplaryna taşlamaly;
  • agyz-burun örtügiňizi aýranyňyzdan soň hökman eliňizi sabynlap ýuwmaly;
  • iki sagatdan soň örtügi çalşyp durmaly. Bir gezek ulanmak üçin niýetlenen lukmançylyk örtükleri gaýtadan ulanylmaly ýa-da gaýtadan işlenilmeli däldir. Gaýtadan ulanylýan örtügi diňe gaýtadan işlenilenden soňra gaýtadan ulanyp bolýandygyny ýatdan çykarmaly däl;
  • agyz-burun örtüklerini çygly ýagdaýda ulanmaly däldir.

Janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun, mähriban ildeşler!

Mülkaman BAÝRYÝEW,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

160fef7dd27773.jpeg
BEÝIK ÝÜPEK ÝOLY WE MERDANA ZENANLAR

 Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” kitabynda merdana pederlerimiziň dünýä giňişligine uzaýan dost-doganlyk ýollary hakynda gymmatly maglumatlar beýan edilýär.


160ea081b97802.jpeg
Parahatçylygyň we ynanyşmagyň nusgasy

Biz merdana pederlerimiziň asyrlarboýy arzuwlan bagtyýarlyk, abadançylyk we parahatçylyk döwründe ýaşaýarys. Türkmen halky özüniň beýik şahyry Magtymguly Pyragy tarapyndan wasp edilen mertebe, asyllylyk, watançylyk, zähmet we myhmansöýerlik, döredijilik, parahatçylyk we asudalyk ýaly ýörelgelerini, ata-babalarymyzdan miras geçen ynsanperwerlik ýaly oňat häsiýetlerini saklap, olary asyrdan-asyra aşyryp gelýär.


160ea06aa19607.jpeg
Saglyk - baş baýlyk

Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň saglygy baradaky aladasy, bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertleriň döredilmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Bu ugurda ýurdumyzda gysga wagtyň içinde asyrlara barabar işler amal edildi, saglygy goraýyş ulgamy dürli özgertmeler ýoly bilen barha kämilleşdirildi. Tomus paslynda daşky gurşawyň dem alyş ýollaryna zeper ýetirýän tozan bölejiklerinden goranmakda agyz-burun örtükleri uly ähmiýete eýedir.


Goňşuçylyk gatnaşyklary pugtalandyrylýar

Halkymyzda “Öý alma – goňşy al”, “Uzakdaky garyndaşyňdan – ýakyndaky goňşyň ýagşydyr”, “Kyýamat güni goňşydan”, “Aýrylmaz goňşyňa unydylmaz söz aýtma” – ýaly nakyllar ýöne ýere döremandir. Müň ýyl  alysda galan wakalara ser salsaň türkmenleriň hoşniýetli goňşuçylygy, parahatçylygy söýüjiligi, myhmansöýerligi bilen tapawutlanýar. Türkmen halky ir döwürlerde-de beýleki halklar bilen hem hoşniýetli gatnaşyklary ýola goýmagyň tarapdary bolupdyr.


160d4e1e98d126.jpeg
Ýüzärlik - müň bir derdiň dermany

“Eger çölde azaşaýsaň, ýüzärlik köpçykyberse, ýa-ha öňüňden guýy çykar, ýa-da obaçylyk” diýip ýaşuly adamlar ýönelige aýtmaýalar. Diýmek ol oturymly ýerlerde bitýär. Dag eteginde, düzlikde, toýunly, çägesow toprakda ösýär. Bu ösümlik ýurdymyzyň köp ýerlerinde gabat gelýär. Giň ýaýranlygy üçin halkymyz ony adraspan, ýüzärlik,üzärlik iswent diýip atlandyrýar.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.