Goýberiliş №12 (20.03.2020 ý.)

15-08-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä   Täsin ekin meýdanlary Planetamyz ajaýyp, täsin ýerlere örän baý bolup, olaryň arasynda adam eli bilen döredilen owadan mekanlara duş gelip bolýar. Atalarymyzdan miras galan “Adam eli — gyzyl gül” jümlesiniň durmuşdaky tassyknamalarynyň biri hökmünde Wýetnam döwletini .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.