Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we senagat döwlet ministrini kabul etdi

03-09-21

2-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Türkmenistana gelen Ýaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we senagat döwlet ministri Kiýoşi Ejimany kabul etdi.

Myhman ikiçäk duşuşykda döwletara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşmak babatda döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, milli Liderimize Ýaponiýanyň Imperatorynyň we Premýer-ministriniň mähirli salamyny hem-de tutuş türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Şunda ýaponiýaly hyzmatdaşlaryň ägirt uly ykdysady kuwwata eýe bolan Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklary giňeltmäge uly gyzyklanma bildirýändikleri tassyklanyldy.

Döwlet Baştutanymyz hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip we Ýaponiýanyň Imperatoryna hem-de Premýer-ministrine salam aýdyp, okgunly ösýän ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň strategik, uzak möhletleýin häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki wagtda däp bolan dostlukly türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň hil taýdan ýokary derejä çykandygyny, barha täze many-mazmun bilen baýlaşýandygyny aýtdy. Günüň dogýan ýurdundan tutuş dünýäde belli kompaniýalaryň Türkmenistanda köp ýyllaryň dowamynda üstünlikli işleýändigi netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň mysalydyr.

Döwletara gatnaşyklar köptaraplaýyn görnüşinde hem, hususan-da, “Merkezi Aziýa + Ýaponiýa” hyzmatdaşlygynyň çäklerinde hem okgunly ösdürilýär.

Duşuşygyň dowamynda söwda-ykdysady we senagat ulgamynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegi barada içgin pikir alşyldy. Türkmenistanyň milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, senagatlaşdyrmak hem-de sanly ulgama geçirmek, ylym bilen baglanyşykly, ýerli çig maldan bäsdeşlige ukyply önümleriň dürli görnüşlerini çykarmaga gönükdirilen ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmek babatda alan ugrunyň dürli pudaklarda özara bähbitli gatnaşyklary pugtalandyrmak üçin amatly mümkinçilikleri döredýändigi bellenildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän öňdengörüjilikli maýa goýum syýasaty hem işewür gatnaşyklary höweslendirmäge, olaryň okgunly ösmegine itergi bermäge ýardam edýär. Bu syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi daşary ýurtlaryň işewür toparlary üçin türkmen bazarynyň özüne çekijiligini has-da artdyrýar.

Ýurdumyzyň innowasion ösüş ýoluna düşendigini hem-de amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler maksatnamalaryny nazara almak bilen, senagat toplumy, şol sanda nebit we gazhimiýa ulgamy hem-de energetika, ulag-kommunikasiýa pudaklary we beýlekiler hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerini ulanmak ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň hem uly geljegi bardyr. Türkmenistan bu ugurdaky hyzmatdaşlyga uly üns berýär. Şunuň bilen baglylykda, “ýaşyl energetika” ýaly möhüm ulgamda özara gatnaşyklar üçin oňat mümkinçilikler bar.

Bu babatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon hem-de ýapon-türkmen komitetlerine möhüm orun degişlidir. Olaryň işi gazanylan ylalaşyklary ilerletmäge we iş ýüzünde durmuşa geçirmäge, ähli ugurlarda özara bähbitli gatnaşyklary pugtalandyrmaga, haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmaga ýardam etmäge gönükdirilendir.

Ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmagyň çäklerinde, iri düzümleýin taslamalary durmuşa geçirmekde uly tejribe toplanyldy. Türkmenistanda gurlan döwrebap senagat toplumlary bu hyzmatdaşlygyň aýdyň netijesidir. Şol toplumlarda ýokary hilli nebit, gaz we agrohimiýa önümleri öndürilýär.

Lebap welaýatynda “Sumitomo Corporation” kompaniýasynyň gatnaşmagynda kuwwaty 432 MWt bolan gazturbinaly elektrik stansiýasyny gurmak boýunça taslamanyň durmuşa geçirilmegi netijeli türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň aýdyň mysallarynyň biridir. Milli energetika ulgamynda wajyp ähmiýete eýe bolan bu desganyň işe girizilmegi onuň kuwwatyny artdyrmaga güýçli itergi berer.

Şunuň bilen baglylykda, Kiýoşi Ejima milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa döwletara gatnaşyklar meselelerine uly üns we goldaw berýändigi hem-de täze elektrik stansiýasynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Ýaponiýanyň wekiliýetiniň ýurdumyza gelmäge çakylygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Täze desganyň işe girizilmeginiň diňe bir Türkmenistanyň däl, eýsem, tutuş sebitiň abadançylygynyň ýokarlanmagyna, şol sanda Owganystanyň durmuş-ykdysady ösüşine ýardam etjekdigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň goňşy döwlet bilen dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga ygrarlydygyny, onuň parahatçylykly ýol arkaly dikeldilmegine ýardam edýändigini, TOPH gaz geçirijisini gurmak hem-de Türkmenistan — Owganystan — Pakistan ugry boýunça elektrik geçiriji we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlaryny çekmek ýaly giň möçberli düzümleýin taslamalaryň başyny başlaýandygyny nygtady.

Şu geçen ýyllaryň dowamynda Türkmenistan Owganystana elektrik energiýasyny ýeňillikli şertlerde iberýär, ynsanperwerlik ýüklerini yzygiderli ugradýar. Türkmen tarapynyň tagallalary bilen Owganystanyň çäginde durmuş maksatly desgalaryň ençemesi guruldy. Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, ýurdumyzyň mundan beýläk-de özüniň günorta goňşusyna doganlyk kömegini berjekdigini belledi.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Ýaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we senagat döwlet ministri anyk teklipler, degişli şertnamalaýyn-hukuk binýady hem-de taraplaryň özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmäge çalyşmagy bilen berkidilýän ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de uzak möhletleýin strategik esasda işjeň ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Duşuşyga Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hiroýuki Ýamamota gatnaşdy.

***

Şol gün Ýaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we senagat döwlet ministri Kiýoşi Ejimanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komitetiniň başlygy Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygy boldy.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary barada özara gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. Şeýle hem Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon we ýapon-türkmen komitetleriniň işiniň wajypdygy nygtaldy. Şol komitetleriň yzygiderli alyp barýan işleriniň çäklerinde özara gatnaşyklaryň wajyp meselelerine garalýar. Geljek üçin meýilnamalar düzülýär, anyk çözgütler kabul edilýär.

Gatnaşyklary diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, täze bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak üçin bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmaga ýardam edýän işewür hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýedigi bellenildi. Bu babatda umumy tagallalaryň birleşdirilmeginiň geljegi uludyr.

Ýokary derejede hem-de wise-premýer S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky uly wekiliýetiň şu ýylyň iýul aýynda Ýaponiýa bolan sapary mahalynda gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmegine aýratyn üns berildi.

Energetika we senagat ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşmak bilen baglylykda, täze düzümleýin desganyň — Lebap welaýatyndaky gazturbinaly elektrik stansiýasynyň işe girizilmeginiň ähmiýeti bellenildi.

Şunuň bilen birlikde, gaýtadan dikeldilýän energetika ulgamynda, şol sanda Günüň we ýeliň energiýasyndan peýdalanmagyň tehnologiýalaryny ulanmak babatda gatnaşyklaryň wajypdygy bellenildi. Şunda ekologiýa meselesi möhüm ähmiýete eýedir.

Duşuşygyň ahyrynda taraplaryň özara gyzyklanma döredýän ähli ulgamlarda netijeli türkmen-ýapon gatnaşyklaryny dowam etdirmäge çalyşýandygy tassyklanyldy.

161a97d0859003.jpeg
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

2-nji dekbrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi.


161a6d670a607e.jpeg
Milli Liderimiziň parahatçylyk döredijilikli syýasaty — sebitiň we tutuş adamzadyň bähbidine

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirip, ähli gyzyklanma bildirýän ýurtlar bilen döwletara derejede hem, abraýly halkara guramalaryňdyr düzümleriň çäklerinde hem gatnaşyklary giň gerimde ösdürmek boýunça yzygiderli we täzeçil işleri alyp barýar.


161a587b64df4e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

29-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.


161a586f262a35.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

29-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi.


161a438f1ac950.jpeg
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammiti: Hereketleriň Aşgabat Ylalaşygy

(28-nji noýabr, 2021-nji ýyl)

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.