Bilim – ýollarymyza şamçyrag

06-09-21

Baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk taryhy ýyllarynda ähli pudaklar bilen bir hatarda bilim ulgamy hem dünýä ülňülerine laýyk ösdürildi. Göräýmäge, sanlyja ýyllar ýaly bolsa-da, bu ýyllarda milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça asyrlara barabar işler durmuşa geçirildi. Ýurt eýeleri bolan ýaş nesillerimiziň ata Watanymyza, halkymyza wepaly, sagdyn bedenli we sagdyn ruhly,  dünýä ylmyndan hem-de häzirki zaman tehnikasyndan baş çykarýan, ruhubelent, gujurly, zähmetsöýer, maksada okgunly bolup ýetişmekleri üçin okuw-terbiýeçilik işleri döwrebap alnyp barylýar. Ähli amatlyklary bolan, dünýä ülňülerine laýyk edilip abzallaşdyrylan çagalar baglarynyň, orta mekdepleriniň, ýokary okuw mekdepleriniň, sport toplumlarynyň, sport mekdepleriniň birnäçesiniň açylyp ulanylmaga berilmegi ýaşlaryň giň dünäýgaraýyşly, çuňňur bilimli, ýokary medeniýetli, sagdyn bolup ýetişmekleri üçin edilýän döwlet möçberindäki aladalarydygyna şaýatlyk edýär.

Gahryman Arkadagymyzyň 1-nji synp okuwçylarynyň ählisine kompýuter sowgadyny bermegi körpe nesil üçin ýatdan çykmajak duýgy, ýatlama bolup durmuş sahypalaryna ýazylýar. Bu bolsa olaryň häzirki zaman tehniki serişdelerden baş çykarmaklaryna, döredijilik älemine kiçilikden ädim ätmeklerine uly itergi berýär. Bilim ulgamynda ylmyň iň soňky gazananlarynyň, täze tehnologiýalaryň, kompýuter we multimediýa serişdeleriniň, interaktiw tagtanyň, lingafon enjamlarynyň, internet ulgamynyň ornaşdyrylmagynyň dowam etdirilmegi ýurdumyzyň bilim ulgamyna aýratyn üns berilýändigini subut edýär. Ýurdumyzda 12 ýyllyk orta bilime we sanly bilim ulgamyna geçmegiň, daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýalary üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Döwür ösýär, jemgyýet özgerýär. Şu nukdaýnazardan kanunçylyk binýadymyzda hem özgertmeler geçirilýär. Ýeri gelende belläp geçsek, şu ýylyň 5-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz tarapyndan tassyklanan Türkmenistanyň “Bilim” kanunynyň rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi hem ýurdumyzyň bilim ulgamynyň has-da kämilleşdirilýändigini görkezýär.

Ýaş zehinleri ýüze çykarmak, ýaşlaryň bilime we döredijilige höweslerini artdyrmak maksady bilen mekdep okuwçylaryň arasynda “Altyn asyryň altyn zehinleri” ders we taslama–döredijilik bäsleşikleriniň, “Iň eýjejik gyzjagaz”, “Merdana nesil” zehin bäsleşikleriniň yzygiderli geçirilmegi, okuwçylarymyzyň halkara internet bäsleşiklerine gatnaşmaklaryna uly mümkinçilikleriň döredilmegi biziň bilim binýadymyzyň dünýä ülňülerine laýyk ösdürilýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr.  

Ýurdumyzda  sanly ykdysadyýetiň we sanly bilim ulgamynyň ösdürilýän döwründe bilim bermegiň ähli basgançaklary ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpjün edilýär, sanly serişdeler giňden peýdalanylýar, bilimiň mazmuny has-da baýlaşdyrylýar.  Milli bilim binýadymyzyň berkden bolmagy we dünýä bilen aýakdaş gitmegi her bir türkmenistanlyny buýsandyrýär. Bu ýerde ata-babalarymyzdan gelýän çaga terbiýelemek we oglan okatmak tejribeleriniň bilim ulgamynda utgaşdyrylyp alnyp barylýandygy bellärliklidir.

Geçmiş taryhymyzda biziň topraklarymyzda ylym-bilim merkezleri bolupdyr. Günbatar bilen Gündogar aralygynda ýerleşýän Beýik Ýüpek ýolundan gatnaýan kerwenler arkaly birnäçe bilim-ylma hormat goýan we ömrüni oňa sarp eden alymlar hut biziň ýerlerimize gelip beýik ulama bolup ýetişipdirler. Merwde, Gürgençde (Köneürgenç) ylmy merkezler işläp, birnäçe dünýä alymlaryny taýýarlapdyr. Dünýä belli ensiklopedik alymlar Al Horezmi, Abu Aly Ibn Sina, Jürjany, Zamahşary we ş.m. görnükli alymlar biziň ýerlerimizde ylmy döredijiligini ösdüripdirler. Beýik Seljuklar, Horezmşalar-Köneürgenç döwletleri zamanynda dünýäde ösen ylmy merkezler işläpdir. Döwletmämmet Azady, Magtymguly Pyragy ýaly beýik pedagoglaryň, ägirtleriň kemala gelen topragynda bu gün hem bilim-ylma giň ýol açyldy. Ýaşlarymyzyň ylmy dünýägaraýyşlarynyň ösdürilmegi, ylym, döredijilik bilen meşgullanmagy üçin uly mümkinçilikleriň açylmagy, şeýle hem internet ulgamy, polat we howa ýollary arkaly jahanyň çar künjegi bilen bilim-ylym, ykdysady aragatnaşygymyzyň ösdürilmegi, ýurdumyzda halkara ylmy maslahatlaryň, forumlaryň, festiwallaryň geçirilmegi 30 ýyllyk şanly toýuna barýan Türkmenistan Watanymyzyň dünýäde mynasyp ornunyň bardygyna şaýatlyk edýär.

Gahryman Prezidentimiziň: “Türkmenistanda bilim ulgamy – munuň özi ýöne bir ykdysadyýetiň möhüm pudagy bolmak bilen çäklenmeýär. Bu – biziň çagalarymyzdyr, biziň ýaşlarymyzdyr, biziň mugallymlarymyzdyr. Dürli nesilleriň we ykballaryň iňňän çylşyrymly baglanşygydyr” diýen parasatly sözlerinden belli bolşy ýaly, bilim ulgamy bu ykballary bagtyýarlyga alyp barýan, edil ýollaryň çatrygynyň birikdirilişi ýaly, halklaryň okamak, öwrenmek, döretmek maksatlarynyň birikýän pudagydyr. Has dogrusy, ynsan üçin gerekli baýlyk bolan bilim -  ýollarymyza şamçyragdyr.

Şemşat ŞARAWOWA, 
Akdepe etrabyndaky ýöriteleşdirilen 53-nji orta mekdebiň 
ýokary derejeli başlangyç synp mugallymy.

16143a4b62d98c.jpeg
GARAŞŞYZLYK - GANATYMYZ

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde ýurdumyzyň her bir güni toýdur baýramlara beslenýär. Ine şu günler Türkmenistanda baş döwlet baýramy – Garaşsyzlyk baýramy uly we köp öwüşgünli dabaralar bilen belleniýär. Bu baýramçylyk ildeşlerimiziň ählisi üçin eziz Watanymyzyň ykbalynda täze taryhy eýýamyň başlanýandygyny alamatlandyrýar.


16143a74b195d9.jpeg
Düşündiriş işleri geçirilýär

Hormatly Prezidentimiziň bimöçber aladasy bilen “Saglyk” döwlet maksatnamasy üstünlikli amala aşyrylýar. Ýurdymyzda her bir raýatyň saglygy barada alada edilip, ilatymyzyň saglygyny gorap saklamak, dikeltmek, bejermek, ömür dowamlylygyny artdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdymyzyň çar künjinde saglyk maksatly binalar gurlup ulanmaga berilýär.


1613e47eaae918.jpeg
Garaşsyzlygyň aýdyň ýoly bilen

Ýurdumyzyň bedew batly ösüşleriniň ajaýyp menziline öwrülýän «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy giňden bellenilýär. Şanly toýuň üstünlikleriň hem ýeňişleriň, dünýä giňişligine ýaň salan umumadamzat bähbitli tutumlara beslenýän pursatlarynyň täze taryhymyzdan mynasyp orun alýandygyny indi dünýä jemgyýetçiligi doly ykrar edýär.


1613e32d0803f8.jpeg
GARAŞSYZ WATANYMYZYŇ HALKARA HYZMATDAŞLYGY GIŇEÝÄR

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda şanly 30 ýyllyk toýuny toýlaýan Garaşsyz Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda ýurt hem-de dünýä derejesinde durmuşa geçirilýän ägirt uly işler halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşyny has-da gowulandyrmaga, şeýle hem dünýäde parahatçylygy, asudalygy, dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilýär.


«BU ÝOLLARDAN DOGRY BARGAN DÜZ AŞDY... »

Ynsan ömrüniň bütin dowamy ýollar bilen baglanyşykly. Adam ogly şol ýollarda kemala gelýär, gadam urýar, ýortýar, maksadyna ýetýär. Ýol temasy Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň köpgyraňly döredijilginiň içinden eriş-argaç bolup geçýär. Beýik akyldar ak ýola gadam goýan ynsany ýolaryň maksat-myradyna ýetýändigini sazlaşykly setirlerinde öwran-öwran nygtapdyr.  

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.