GARAŞSYZ WATANYMYZYŇ HALKARA HYZMATDAŞLYGY GIŇEÝÄR

12-09-21

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda şanly 30 ýyllyk toýuny toýlaýan Garaşsyz Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda ýurt hem-de dünýä derejesinde durmuşa geçirilýän ägirt uly işler halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşyny has-da gowulandyrmaga, şeýle hem dünýäde parahatçylygy, asudalygy, dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilýär. Berkarar ýurdumyzda alnyp barylýan asylly ýörelgeler, halk bähbitli belent maksatlar rowaçlyga badalga bolýar. Munuň şeýledigini taryhy wakalara beslenip geçen ýyllaryň içinde Garaşsyz döwletimiziň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy, durnukly ösüşi pugtalandyrmaga işjeň gatnaşyp, bütin adamzadyň abadançylygyna gönükdirilen ägirt uly işleriniň mysalynda-da görmek bolýar. 

“Özüniň Garaşsyzlyk ýörelgelerine eýerýän Türkmenistan halkara giňişlikde syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmäge uly goşant goşýar” diýip nygtaýan döwlet Baştutanymyzyň öňdengörüjilikli baştutanlygynda ýurdumyz daşary ýurtlar bilen syýasy, ykdysady, medeni, ylym, bilim, söwda we beýleki pudaklar boýunça hyzmatdaşlyklary ýola goýmak bilen, dünýä döwletleriniň arasynda mynasyp orun eýeledi hem-de möhüm halkara başlangyçlary öňe sürýän, özara bähbitli ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklary alyp barýan döwlet hökmünde özüni tanatdy.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyly içinde Türkmenistan döwletimiz ähli pudaklarda ajaýyp üstünlikleri gazandy. Halkymyzyň ýaşaýyş we durmuş derejesi gowulandy. Sagdyn durmuş ýörelgesi döwlet syýasatynda ileri tutulýan ugurlaryň birine öwrüldi. Mähriban Diýarymyz “Açyk gapylar” we bitaraplyk syýasatyny işjeň durmuşa geçirmek bilen, diňe bir sebitde däl, eýsem, dünýä derejesinde parahatçylyk söýüji ýurt hökmünde tanalýar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz dünýäde parahatçylygyň höküm sürmegi, hoşniýetli gatnaşyklaryň pugtalanmagy üçin tutumly işleriň durmuşa geçirilmegini üpjün edýär. Bularyň ählisi ata Watanymyzyň şanly taryhynyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylýar. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy saýlanyp alnan ýoluň dogrudygynyň we onuň dünýä döwletleri tarapyndan doly goldanylýandygynyň güwänamasydyr. Bu gün hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda döwletimiziň alyp barýan parahatçylyk söýüji we hoşniýetli gatnaşyklar syýasaty halkara guramalary tarapyndan giňden goldaw tapýar.

Garaşsyz Watanymyzda gazanylan üstünlikler halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmak bilen birlikde, Berkarar ýurdumyzyň halkara abraýyny belende göterýär. Goý, dünýä halklarynyň bähbidine tutumly işleri durmuşa geçirýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun!

Maksat IŞANOW,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

16143a4b62d98c.jpeg
GARAŞŞYZLYK - GANATYMYZ

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde ýurdumyzyň her bir güni toýdur baýramlara beslenýär. Ine şu günler Türkmenistanda baş döwlet baýramy – Garaşsyzlyk baýramy uly we köp öwüşgünli dabaralar bilen belleniýär. Bu baýramçylyk ildeşlerimiziň ählisi üçin eziz Watanymyzyň ykbalynda täze taryhy eýýamyň başlanýandygyny alamatlandyrýar.


16143a74b195d9.jpeg
Düşündiriş işleri geçirilýär

Hormatly Prezidentimiziň bimöçber aladasy bilen “Saglyk” döwlet maksatnamasy üstünlikli amala aşyrylýar. Ýurdymyzda her bir raýatyň saglygy barada alada edilip, ilatymyzyň saglygyny gorap saklamak, dikeltmek, bejermek, ömür dowamlylygyny artdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdymyzyň çar künjinde saglyk maksatly binalar gurlup ulanmaga berilýär.


1613e47eaae918.jpeg
Garaşsyzlygyň aýdyň ýoly bilen

Ýurdumyzyň bedew batly ösüşleriniň ajaýyp menziline öwrülýän «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy giňden bellenilýär. Şanly toýuň üstünlikleriň hem ýeňişleriň, dünýä giňişligine ýaň salan umumadamzat bähbitli tutumlara beslenýän pursatlarynyň täze taryhymyzdan mynasyp orun alýandygyny indi dünýä jemgyýetçiligi doly ykrar edýär.


1613e32d0803f8.jpeg
GARAŞSYZ WATANYMYZYŇ HALKARA HYZMATDAŞLYGY GIŇEÝÄR

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda şanly 30 ýyllyk toýuny toýlaýan Garaşsyz Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda ýurt hem-de dünýä derejesinde durmuşa geçirilýän ägirt uly işler halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşyny has-da gowulandyrmaga, şeýle hem dünýäde parahatçylygy, asudalygy, dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilýär.


«BU ÝOLLARDAN DOGRY BARGAN DÜZ AŞDY... »

Ynsan ömrüniň bütin dowamy ýollar bilen baglanyşykly. Adam ogly şol ýollarda kemala gelýär, gadam urýar, ýortýar, maksadyna ýetýär. Ýol temasy Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň köpgyraňly döredijilginiň içinden eriş-argaç bolup geçýär. Beýik akyldar ak ýola gadam goýan ynsany ýolaryň maksat-myradyna ýetýändigini sazlaşykly setirlerinde öwran-öwran nygtapdyr.  

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.