Garaşsyzlygyň aýdyň ýoly bilen

12-09-21

Ýurdumyzyň bedew batly ösüşleriniň ajaýyp menziline öwrülýän «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy giňden bellenilýär. Şanly toýuň üstünlikleriň hem ýeňişleriň, dünýä giňişligine ýaň salan umumadamzat bähbitli tutumlara beslenýän pursatlarynyň täze taryhymyzdan mynasyp orun alýandygyny indi dünýä jemgyýetçiligi doly ykrar edýär.

Biz muny dünýäde ykrar edilen milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda güneşli Diýarymyzda alnyp barylýan tutumly we toplumlaýyn işleriň mysalynda tutuş aýdyňlygy bilen görýäris. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda hereket edýän syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň döwletimiziň hem halkymyzyň durmuşyndaky möhüm ornuna uly baha bermek bilen, mundan beýläk hem ýurdumyzyň demokratik ösüş ýoluny pugtalandyrmaga,

Garaşsyz Watanymyzy ösdürmegiň maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmekde jemgyýetiň döredijilik güýjüni işjeňleşdirmäge we birleşdirmäge, onuň ideologiýasyny, aň-düşünjesini, ruhy-ahlak ýörelgelerini emele getirmäge ähmiýet bermelidigini özüniň çykyşlarynda mydama nygtap geçýär. Döretmek ýoly bilen belent maksatlara tarap ynamly öňe barýan ýurdumyzda durmuş syýasatyny, ykdysady-medeni özgerişleri, halkyň durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmäge gönükdirilen wezipeler häzirki bagtyýarlyk döwrümiziň baş maksady bolup durýar we ony amala aşyrmakda, durmuş hakykatyna öwürmekde wagyz-nesihat işlerine uly buýsanç bilen goşulmak Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň her bir raýatynyň mukaddes borjudyr.

Alym Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ajaýyp döwrümizde ýurdumyz dünýäniň syýasy-ykdysady giňişliginde öz mynasyp ornuny eýeleýär. Durmuşa geçirilýän giň möçberli özgertmeler, tutumly işler bu günki gün sebit, dünýä möçberinde hem giň goldawa eýe bolýar. Bu bolsa ata Watanymyzyň at-abraýyny has-da belende galdyrýar. Munuň şeýledigine ýurdumyzda alnyp barylýan işlere dünýä döwletleri, iri halkara guramalary tarapyndan berilýän ýokary bahalar, sylaglar, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň adyna aýdylýan hoşniýetli sözler hem doly şaýatlyk edýär.

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýy milli bitewüligimizi, watansöýüjiligimizi hem-de ynsanperwerligimizi dabaralandyrýan ajaýyp baýramdyr. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda Watanymyzyň dünýädäki at-abraýyny we şan-şöhratyny täze belentliklere göterýän syýasy üstünlikdir. «Magtymguly Pyragynyň türkmen halkynyň öňündäki iň uly hyzmatlarynyň biri onuň agzybirlik ugrundaky göreşidir hem-de agzalalygy ýazgarmagydyr», şeýle hem «Beýik akyldaryň «Berkarar döwlet islärin» diýip, özbaşdak döwlet gurmak, halkymyzyň agzybir, asuda we abadan durmuşda ýaşamagy hakynda eden arzuwlary döwletimiziň Garaşsyzlygyna eýe bolmagy bilen doly hasyl boldy» diýip, Gahryman Arkadagymyz buýsanç bilen belleýär. Magtymguly Pyragynyň aýdyma öwrülen liriki şygyrlary bolsa doganlyk halklaryň dillerinde-de ymykly orun alyp, indi 300 ýyla golaý wagt bäri belentden ýaňlanyp, halkymyzyň ruhy teşneligini gandyrýar, köňüllerine ganat berýär.

Gahryman Arkadagymyzyň özi geljekde bitirilmeli işlere ýol görkezýär. Diýmek, şu günümiz ýaly, ertirimiz hem aýdyň bolar. Döwlet Garaşsyzlygy biziň ata-babalarymyzyň arzuwlan, ähli ukyp-başarnyklaryny bu mukaddesligiň berkarar bolmagyna, öz milli ýolumyz bilen ösmäge, mynasyp nesilleri terbiýeläp, parahatçylygy, agzybirligi, döredijiligi wagyz etmäge bagyşlan gymmatlygydyr. Bagtyýar türkmen halky giň möçberli özgertmeler hem-de gülläp ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýan eziz Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly toýuny ýokary derejede garşylamaga taýýarlyk görýär. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň toýlanjak ýylynda ata Watanymyzyň özbaşdaklygy, özygtyýarlylygy barada pikir ýöredeniňde, döwletimiziň garaşsyzlyk ýörelgeleriniň pugtalanmagy ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň ýokarlanmagy özygtyýarly döwlet hökmünde dünýäniň senagat taýdan ösen ýurtlaryň hataryna goşulmagy ugrunda bimöçber işleriň durmuşa geçirilýändigi biziň her birimiziň depämizi göge ýetirýär.

30 ýyl mundan ozal ýurt Garaşsyzlygyna eýe bolmagymyz milli taryhymyza altyn harplar bilen ýazyldy. «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe biziň baş maksadymyz Türkmenistany döwür we dünýä bilen sazlaşykly ösdürmekden ybaratdyr» diýip, täze taryhy eýýamyň başyny başlaýjy we esaslandyryjy, ideýa taýdan ruhlandyryjy Gahryman Arkadagymyz nygtaýar. Bagtyýarlyk döwri Watanyň ykbaly üçin jogapkärçiligine düşünýän halkymyzda ozal görülmedik ruhy ýokary göterilişi we döredijilik meýlini döretdi, onuň milli abraýyny we buýsanjyny, zähmet we döredijilik işjeňligini ýokarlandyrdy. Türkmen halkynyň ruhubelentliginden ylham alan beýik ýurdumyz durmuş-ykdysady we medeni ösüşde deňi-taýy bolmadyk öňegidişlik gazandy, halkara arenasynda öňdebaryjy hatarlara çykdy.

Garaşsyzlyk ýyllarynda dünýäniň ähli ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklara hem-de deňhukukly hyzmatdaşlyga açyk bolan Türkmenistan demokratik ösüş ýoluna ygrarlydygyny tassyklady, kuwwatly hem-de berkarar döwlet hökmünde syýasy giňişlikde özüniň abraýyny has-da berkitdi. Halkymyzyň alnyndan ak Gün bolup dogan döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan öňdengörüjilikli parasatly syýasaty netijesinde Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz dünýäde iň bagtly adamlaryň ýaşaýan mekanyna öwrüldi. Milletiň özerkli millet bolup ýaşamagy, öz ýurduny özi dolandyrmagy, dünýäde ykrar edilmegi, dünýä çykmagy we dünýä halklary bilen deňli-derejeli gatnaşyk etmegi üçin mukaddes Garaşsyzlygymyzyň, hemişelik Bitaraplygymyzyň artykmaçlygy we mümkinçiligi iňňän uludyr. Ine, şu babatda hormatly Prezidentimiziň geçen gysga döwürde bitiren işleriniň gymmatynyň asyrlara uzap gitjekdigine, bütin geljegimiziň ösüşlerine esas, binýat boljakdygyna şek-şübhe bolup bilmez. Güneşli Diýarymyzyň her bir raýatyna durmuşyň dürli ugurlarynda amala aşyrylýan bu ajaýyp ösüşleriň şaýady bolmak bagty miýesser edýär.

Milli Liderimiz «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda «Wagt birnäçe asyr unudylan türkmen döwletini ýene-de taryhyň baş sahnasyna çykardy, Watanyňy söýmekden, oňa guwanyp, mertebesini has-da beýgeltmekden, barha gülläp ösmegine goşant goşmakdan uly bagt ýokdur» diýip ýazýar. Şol beýik güýje, hoşniýetli dostluga belent sarpa goýýan Arkadag Prezidentimiz: «Garaşsyzlyk döretmäge — kuwwat, gurmaga — güýç, parahatçylygy we dostlugy pugtalandyrmaga — egsilmez ylham berýär» diýip nygtaýar. Gahryman Arkadagymyz döwlet Garaşsyzlygynyň möhüm ähmiýetiniň bardygyny, «Garaşsyzlyk» diýen mukaddes hem-de çuň mazmunly düşünjäniň bahasyna ýetip bolmajak gymmatlykdygyny nygtap, ony «Garaşsyzlyk bahasyna ýetip bolmajak beýik düşünjedir, döwletimiziň mizemezliginiň, halkymyzyň agzybirliginiň we jebisliginiň müdimi binýadydyr. Bu beýik hem-de çuň manyly sözde ata-babalarymyzyň erkin, özygtyýarly, abadan hem-de bagtyýar ýaşamak baradaky iň süýji arzuw-maksatlary, eziz Diýarymyzyň şanly geçmişi, şu güni hem-de beýik geljegi jemlenendir» diýen parasatly sözler bilen beýan edýär.

Goý, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini, ata Watanymyzyň şan-şöhratyny ösüşlerden-ösüşlere besleýän, yklymlaryň ykrar eden milli Lideri, merdana türkmen halkynyň Gahryman Arkadagy, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy mähriban Prezidentimiziň ähli başlangyçlary rowaçlyklara beslensin, jany sag, belent başy aman bolsun!

Süleýman ATAMÄMMEDOW, 
Türkmen Döwlet medeniýet institutynyň mugallymy.

16143a4b62d98c.jpeg
GARAŞŞYZLYK - GANATYMYZ

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde ýurdumyzyň her bir güni toýdur baýramlara beslenýär. Ine şu günler Türkmenistanda baş döwlet baýramy – Garaşsyzlyk baýramy uly we köp öwüşgünli dabaralar bilen belleniýär. Bu baýramçylyk ildeşlerimiziň ählisi üçin eziz Watanymyzyň ykbalynda täze taryhy eýýamyň başlanýandygyny alamatlandyrýar.


16143a74b195d9.jpeg
Düşündiriş işleri geçirilýär

Hormatly Prezidentimiziň bimöçber aladasy bilen “Saglyk” döwlet maksatnamasy üstünlikli amala aşyrylýar. Ýurdymyzda her bir raýatyň saglygy barada alada edilip, ilatymyzyň saglygyny gorap saklamak, dikeltmek, bejermek, ömür dowamlylygyny artdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdymyzyň çar künjinde saglyk maksatly binalar gurlup ulanmaga berilýär.


1613e47eaae918.jpeg
Garaşsyzlygyň aýdyň ýoly bilen

Ýurdumyzyň bedew batly ösüşleriniň ajaýyp menziline öwrülýän «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy giňden bellenilýär. Şanly toýuň üstünlikleriň hem ýeňişleriň, dünýä giňişligine ýaň salan umumadamzat bähbitli tutumlara beslenýän pursatlarynyň täze taryhymyzdan mynasyp orun alýandygyny indi dünýä jemgyýetçiligi doly ykrar edýär.


1613e32d0803f8.jpeg
GARAŞSYZ WATANYMYZYŇ HALKARA HYZMATDAŞLYGY GIŇEÝÄR

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda şanly 30 ýyllyk toýuny toýlaýan Garaşsyz Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda ýurt hem-de dünýä derejesinde durmuşa geçirilýän ägirt uly işler halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşyny has-da gowulandyrmaga, şeýle hem dünýäde parahatçylygy, asudalygy, dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilýär.


«BU ÝOLLARDAN DOGRY BARGAN DÜZ AŞDY... »

Ynsan ömrüniň bütin dowamy ýollar bilen baglanyşykly. Adam ogly şol ýollarda kemala gelýär, gadam urýar, ýortýar, maksadyna ýetýär. Ýol temasy Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň köpgyraňly döredijilginiň içinden eriş-argaç bolup geçýär. Beýik akyldar ak ýola gadam goýan ynsany ýolaryň maksat-myradyna ýetýändigini sazlaşykly setirlerinde öwran-öwran nygtapdyr.  

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.