Düşündiriş işleri geçirilýär

17-09-21

Hormatly Prezidentimiziň bimöçber aladasy bilen “Saglyk” döwlet maksatnamasy üstünlikli amala aşyrylýar. Ýurdymyzda her bir raýatyň saglygy barada alada edilip, ilatymyzyň saglygyny gorap saklamak, dikeltmek, bejermek, ömür dowamlylygyny artdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdymyzyň çar künjinde saglyk maksatly binalar gurlup ulanmaga berilýär. Gurulýan bu binalarähli babatynda dünýä ülňilerine doly laýyk gelip, döwrebap lukmançylyk enjamlary bilen enjamlaşdyrylan. Bu sagaldyş we anyklaýyş binalarda  ilatymyza ýokary hilli lukmançylyk hyzmaty görkezilip, ilatymyz öz saglyklaryny dikeltýärler.

Dürli ýokanç keselleriň öňüni almak, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek boýunça welaýatymyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly Köneürgenç etrabynda hem giň gerimli işler alnyp barylýar. Etrabyň edara- kärhanalarynda, köçeleriň ugurlarynda, serhet ýaka obalarda Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy tarapyndan zyýansyzlaşdyryş işleri häzirki güniň talaplaryna görä yzygider geçirilýär. Edara-kärhanalarda zähmet çekýän işgärlere lukmançylyk agyz-burun örtüklerini dakynmak, howpsuz araçägi saklamak,  şahsy arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmek boýunça jogapkär işgärler tarapyndan düşindiriş işleri yzgiderli geçirilýär.

Edara-kärhanalaryň girelgelerinde, her bir otaglarynda saglyk burçlary döredilip, zerur lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edildi. Edara-kärhanalarda, köçeleriň ugurlarynda, jemgyýetçilik ýerlerinde sagdyn durmuş ýörelgelerini berjaý etmek boýunça foto suratly ýatlamalar ýygy-ýygydan goýulup, her bir raýatyň ünsini özüne çekýär. Etrabymyzda 15 sany geňeşlik bolup, olaryň  her birinde Geňeş arçynlaryndan,  geňeş agzalaryndan, oba lukmanlaryndan, Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň işgärlerinden, jemgyýetçilik guramalaryň işjeň agzalaryndan düzülen toparlar döredildi. Bu topar agzalary geňeşligiň çäginde hojalyklara baryp sagdyn durmuş ýörelgeleri boýunça düşindiriş işlerini geçirýärler. Düşindiriş işleriniň çäklerinde her bir raýatyň arassaçylyk düzginlerini berjaý etmekligini, agyz-burun örtügini talabalaýyk ulanmaklygy, pasla görä geýinmegi, kadaly iýmitlenmegi, öýlerini arassa tämiz saklamaklygy, zyýansyzlaşdyryş işlerini geçirmekligi boýunça özleriniň gymmatly maslahatlaryny berýärler. Wagyz-nesihat işleri etrabymyzyň Hakykat, Täzegüýç, Derýalyk, Täzeýol geňeşliklerinde has-da guramaçylykly alnyp barylýar.

Biziň her birimiziň saglygymyz öz elimizde. Öýlermizde, iş ýerlerimizde, jemgyýetçilik ýerlerinde şahsy arassaçylyk düzgünlerini berjaý etsek, 2 metr howpsuz araçägi saklap, agyz-burun örtügini talabalaýyk ulansak ömür dowamlylygymyzy artdyrmaga uly mümkinçilik berer. Öz saglygymyzy goralyň, sagdyn bolalyň, sagdyn ýaşalyň.

Gülhumar   HOJAHMETOWA,
Türkmenistanyň Agrar  partiýasynyň  Daşoguz welaýatynyň 
Köneürgenç  etrap  komitetiniň  hünärmeni.

BAGTYÝARLYK DÖWRI - ÖSÜŞLERIŇ ZAMANASY

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda belent üstünlikler gazanylýar, halkymyzyň bagtyýar durmuşy üpjün edilýär. Häzirki bagtyýarlyk döwrümizde durmuşa geçirilýän beýik işler halkymyzyň bagtyýar geljegini, ýurdumyzyň ösüşlerini has-da belende göterýär. Şunda ykdysady ösüşlere goşant goşýan pudaklaryň aýratyn orny bardyr.


AŞGABAT — GELJEGIŇ ŞÄHERI

Ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäheri güngünden gözelleşýär, özüniň milli binagärlik äheňindäki häzirki zaman ymaratlary bilen kalbyňa şatlyk çaýýar. Şäheriň keşbi tebigatyň görki bilen özara sazlaşygy emele getirýär. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, paýtagtymyz Aşgabat tanalmaz derejede özgerip, esasy syýasy, ykdysady we işewürligiň halkara merkezine öwrüldi.


YLYM – BEÝIK GELJEGIŇ ÝOLY

Milli Liderimiziň ylmy ösdürmek, onuň mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça durmuşa geçirýän beýik işleri üstünliklere beslenýär. Zehinli ýaşlary ýokary tehnologiýalar ulgamyna çekmek üçin hemmetaraplaýyn we ylmy esasda zerur meýilnamalar kabul edilýär. Häzirki döwürde ýaş alymlar halypalary bilen bir hatarda ylmy-barlag, taslama işlerini üstünlikli alyp barýarlar.


ARZUWLAR AMALA AŞANDA

Haýrullanyň kakasy Gaýbulla aga ömrüniň 42 ýylyny demir ýolda işläp geçirdi. Onuň işden boş wagtlary halk hojalyk ýükli otlularyň gatnawy, demir ýoluň abatlanylyşy baradaky berýän gürrüňleri heniz orta mekdepde okap ýören oglunda gyzyklanma döredýärdi. Ol öz ýanyndan kakasy ýaly demir ýolda işlemegi arzuw edýärdi. Şol arzuwlary hem Haýrulla Nurullaýewi 1980-nji ýylda Özbegistanyň Daşkent şäherindäki ulag we inženerçilik institutynyň gapysyndan getirdi.


KÄMIL BILIM — ROWAÇLYGYŇ BINÝADY

Dünýä ykdysadyýetinde täze tehnologiýalarda sanly ulgamaa geçilmegi bilen bagly düýpli özgertmeler geçirilýär. Ýaş nesilleri ýüz ýyllyklaryň dowamynda halkymyz tarapyndan döredilen milli ruhy gymmatlyklaryň esasynda terbiýelemek, Watanymyzyň ýeten derejesine buýsanýan, zähmetsöýer, ylymly-bilimli, ösen tehnologiýalardan ussatlyk bilen baş çykarýan, kämil hünärmenler hökmünde kemala getirmek hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.