Goýberiliş №1 (04.01.2020 ý.)

15-08-20

Peýdaly maslahatlar   Täze ýyl baýramy täzelenen arzuwlaryň, köňle ylham berýän umytlaryň, gursaga sygman joş urýan söýgüleriň buşlukçysydyr. Täze ýylyň ilkinji günleriniň size has köp şatlyk paýlap bilmegi üçin käbir maslahatlary hödürlemegi makul bildik.  Owadan we gelşikli bir eşik satyn alyp .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.