Öňde baryjy topar

14-10-21

Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynyň pagta ýygymy möwsümi Köneürgenç etrabynyň ähli daýhan birleşiklerinde barha gyzyşýar. Esasanda bu iş “Bereket” daýhan birleşiginiň Tolbaý Babajanow ýolbaşçylyk edýän 6-njy kärendeçiler toparynyň  ak altynly pellerinde has-da öwgä mynasyp derejede dowam edýär.

Bu toparyň 23- ny pagta kärendeçisi 57 gektar ýerde gowaçanyň bol hasylyny ýetişdirdiler. Atyzlardaky ak patrak deýin açylyp otyran pagtalary synlanyňda toparyň kärendeçileriniň ýylyň dowamynda yhlasly zähmet çekendiginden habar berýär. Her bir kärendeçi özüniň garamagyndaky ýerlerde kemala gelen ak-altyny gyzga wagtda ýygnap, Watan harmanyna tabşyrmak ugrynda her bir günden netijeli peýdalanyp, ir ertirden tä giç agşama çenli zähmet çekýärler. Ýüwrek elli ýygymçy gelin gyzlarmyz öz aralarynda bäsleşip, ak altyn harmanlarymyzyň barha beýgelmegine özleriniň mynasyp goşandyny goşýarlar. Şu günki güne çenli topar agzalary 53 tonna 500 kg pagta hasylyny döwlete tabşyrdylar. Munuň özü toparyň bellenen meýilnamasynyň 52.14  göterimini ýerine ýetirendigini görkezýär. Döwlete bol pagta hasylyny tabşyran kärendeçilerden Gurbantäç Meredowa, Begenç Gurbanow, Magsat Kaşanow, Madraýim Polatow dagylary görkezmek bolar.

Taýýar hasyly harmanhanalara daşamakda daýhan birleşigiň mehanizatory Hursant Eşjanow, pagta arassalaýjy kärhananyň mehanizatory Rozumbaý Jumanow zähmet çekýärler. Atyzlarda entek pagta hasyly köp. Galan hasylyň ýekeje üftiginide zaýa etmezden ýygnamak, bellenen meýilnamany üstünlikli berjaý etmek ugrynda topar agzalarynyň ählisi iş depginlerini barha batlandyrýarlar.

Gülhumar  HOJAHMETOWA,
Türkmenistanyň Agrar  partiýasynyň  Daşoguz welaýatynyň 
Köneürgenç  etrap  komitetiniň  hünärmeni.

BAGTYÝARLYK DÖWRI - ÖSÜŞLERIŇ ZAMANASY

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda belent üstünlikler gazanylýar, halkymyzyň bagtyýar durmuşy üpjün edilýär. Häzirki bagtyýarlyk döwrümizde durmuşa geçirilýän beýik işler halkymyzyň bagtyýar geljegini, ýurdumyzyň ösüşlerini has-da belende göterýär. Şunda ykdysady ösüşlere goşant goşýan pudaklaryň aýratyn orny bardyr.


AŞGABAT — GELJEGIŇ ŞÄHERI

Ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäheri güngünden gözelleşýär, özüniň milli binagärlik äheňindäki häzirki zaman ymaratlary bilen kalbyňa şatlyk çaýýar. Şäheriň keşbi tebigatyň görki bilen özara sazlaşygy emele getirýär. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, paýtagtymyz Aşgabat tanalmaz derejede özgerip, esasy syýasy, ykdysady we işewürligiň halkara merkezine öwrüldi.


YLYM – BEÝIK GELJEGIŇ ÝOLY

Milli Liderimiziň ylmy ösdürmek, onuň mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça durmuşa geçirýän beýik işleri üstünliklere beslenýär. Zehinli ýaşlary ýokary tehnologiýalar ulgamyna çekmek üçin hemmetaraplaýyn we ylmy esasda zerur meýilnamalar kabul edilýär. Häzirki döwürde ýaş alymlar halypalary bilen bir hatarda ylmy-barlag, taslama işlerini üstünlikli alyp barýarlar.


ARZUWLAR AMALA AŞANDA

Haýrullanyň kakasy Gaýbulla aga ömrüniň 42 ýylyny demir ýolda işläp geçirdi. Onuň işden boş wagtlary halk hojalyk ýükli otlularyň gatnawy, demir ýoluň abatlanylyşy baradaky berýän gürrüňleri heniz orta mekdepde okap ýören oglunda gyzyklanma döredýärdi. Ol öz ýanyndan kakasy ýaly demir ýolda işlemegi arzuw edýärdi. Şol arzuwlary hem Haýrulla Nurullaýewi 1980-nji ýylda Özbegistanyň Daşkent şäherindäki ulag we inženerçilik institutynyň gapysyndan getirdi.


KÄMIL BILIM — ROWAÇLYGYŇ BINÝADY

Dünýä ykdysadyýetinde täze tehnologiýalarda sanly ulgamaa geçilmegi bilen bagly düýpli özgertmeler geçirilýär. Ýaş nesilleri ýüz ýyllyklaryň dowamynda halkymyz tarapyndan döredilen milli ruhy gymmatlyklaryň esasynda terbiýelemek, Watanymyzyň ýeten derejesine buýsanýan, zähmetsöýer, ylymly-bilimli, ösen tehnologiýalardan ussatlyk bilen baş çykarýan, kämil hünärmenler hökmünde kemala getirmek hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.