Dostluk ýollary dünýä uzaýar

14-10-21

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz Hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz  öz ösüşiniň täze basgançagyna gadam basdy. Jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda ykdysadyýetde, syýasatda, medeniýetde ylymda, bilimde, sportda şonuň ýaly-da daşary syýasatda beýik işler amala aşyrylýar. Eziz Diýarymyz dünýäniň halklary bilen dostluk, doganlyk gatnaşyklaryny ýola goýýar. Hormatly Prezidentimiz “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly kitabynda:

“Biz Garaşsyz Türkmenistanymyz üçin saýlap alan ýolumyzy “oňyn Bitaraplyk” diýip atlandyrdyk. Şoňa görä, ýurdumyzyň daşary syýasy doktrinasy hemişelik Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýar. Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygy parahatçylyk söýüjilik, beýleki döwletleriň içerki işlerine gatyşmazlyk we olaryň özygtyýarlylygyna, çäkleriniň bitewüligine hormat goýmak, halkara harby guramalara we şertnamalara gatnaşmazlyk, dinlere hormat goýmak, açyklyk, halkymyzda bütin taryhynyň dowamynda kemala gelen, islendik meseläni gepleşikler arkaly çözmäge bolan taýýarlyk ýaly, milli aýratynlygymyzyň ajaýyp taraplaryny özünde jemleýän düzgünlerden ugur alýar” – diýip belleýär. Hut şu babatda hem  eziz Diýarymyz  bütin dünýäniň döwletlerine dostluk ýollaryny açyp, ynsanperwerlik syýasatyny amala aşyrýar. Munuň özi ykdysady we syýasy netijeleriň hem ýokary bolmagyna itergi berýär.

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistan döwletimiziň parahatçylyga, hoşniýetli goňşuçylyga, dostluga oňyn Bitaraplyga esaslanýan daşary syýasaty bu gün diňe bir Türkmenistan döwletimizde  ykrar edilmän dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan hem ykrar edidi. Türkmenistanyň halkara gatnaşyklaryndaky orny we alyp barýan işleri ilki bilen türkmen döwletiniň daşary syýasatyna esaslanýar. Mähriban Prezidentimiziň iňňän  öňdengörüjilikli we pähim-parasatly syýasatynyň hem-de Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň adyndan öňe sürýän  başlangyçlarynyň  we  gymmatly  teklipleriniň  esasynda  Birleşen  Milletler Guramasynyň  baş  Assambleýasy  tarapyndan  taryhy  ähmiýetli  möhüm  Rezolýusiýalaryň kabul etmegi has hem buýsandyryjydyr. Türkmen döwletiniň daşary syýasaty milli bähbitlerden, döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk statusyndan ugur alýar.

 Türkmen döwletiniň halkara gatnaşyklarynda alyp barýan syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri goňşy döwletler bilen gatnaşygy berkitmeklige gönükdirlendir. Häzirki wagtda Türkmenistan Ýewropa Bileleşigine girýän döwletleriň aglabasy bilen söwda ykdysady gatnaşyklary alyp barýar. Bu bolsa diňe bir türkmen halkynyň bähbitleri bolman, eýsem goňşy döwletleriň hem ykdysady  ösüşine uly täsirini ýetirýär.

Türkmenistan örän gysga döwrüň içinde dünýäniň döwletleri, halkara guramalary bilen işewür hyzmatdaşlyga girdi. Biziň ýurdumyz Bitaraplyk döwrüniň dowamynda dünýäniň 140 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklaryny ýola goýdy. Dünýäniň 30-dan gowrak döwletlerinde ilçihanalary, konsullary bar. Türkmenistan halkara guramalarynyň 46-nyň agzasydyr. Türkmenistan umumy ykrar edilen halkara hukuk kadalaryny özünde jemleýän resminamalaryň 131-ne goşuldy.

Göwher DURDYÝEWA,
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy.

BAGTYÝARLYK DÖWRI - ÖSÜŞLERIŇ ZAMANASY

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda belent üstünlikler gazanylýar, halkymyzyň bagtyýar durmuşy üpjün edilýär. Häzirki bagtyýarlyk döwrümizde durmuşa geçirilýän beýik işler halkymyzyň bagtyýar geljegini, ýurdumyzyň ösüşlerini has-da belende göterýär. Şunda ykdysady ösüşlere goşant goşýan pudaklaryň aýratyn orny bardyr.


AŞGABAT — GELJEGIŇ ŞÄHERI

Ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäheri güngünden gözelleşýär, özüniň milli binagärlik äheňindäki häzirki zaman ymaratlary bilen kalbyňa şatlyk çaýýar. Şäheriň keşbi tebigatyň görki bilen özara sazlaşygy emele getirýär. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, paýtagtymyz Aşgabat tanalmaz derejede özgerip, esasy syýasy, ykdysady we işewürligiň halkara merkezine öwrüldi.


YLYM – BEÝIK GELJEGIŇ ÝOLY

Milli Liderimiziň ylmy ösdürmek, onuň mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça durmuşa geçirýän beýik işleri üstünliklere beslenýär. Zehinli ýaşlary ýokary tehnologiýalar ulgamyna çekmek üçin hemmetaraplaýyn we ylmy esasda zerur meýilnamalar kabul edilýär. Häzirki döwürde ýaş alymlar halypalary bilen bir hatarda ylmy-barlag, taslama işlerini üstünlikli alyp barýarlar.


ARZUWLAR AMALA AŞANDA

Haýrullanyň kakasy Gaýbulla aga ömrüniň 42 ýylyny demir ýolda işläp geçirdi. Onuň işden boş wagtlary halk hojalyk ýükli otlularyň gatnawy, demir ýoluň abatlanylyşy baradaky berýän gürrüňleri heniz orta mekdepde okap ýören oglunda gyzyklanma döredýärdi. Ol öz ýanyndan kakasy ýaly demir ýolda işlemegi arzuw edýärdi. Şol arzuwlary hem Haýrulla Nurullaýewi 1980-nji ýylda Özbegistanyň Daşkent şäherindäki ulag we inženerçilik institutynyň gapysyndan getirdi.


KÄMIL BILIM — ROWAÇLYGYŇ BINÝADY

Dünýä ykdysadyýetinde täze tehnologiýalarda sanly ulgamaa geçilmegi bilen bagly düýpli özgertmeler geçirilýär. Ýaş nesilleri ýüz ýyllyklaryň dowamynda halkymyz tarapyndan döredilen milli ruhy gymmatlyklaryň esasynda terbiýelemek, Watanymyzyň ýeten derejesine buýsanýan, zähmetsöýer, ylymly-bilimli, ösen tehnologiýalardan ussatlyk bilen baş çykarýan, kämil hünärmenler hökmünde kemala getirmek hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.