Goýberiliş №2 (11.01.2020 ý.)

15-08-20

SAGLYK BURÇY Zyýanly şöhleler Durmuşymyzda her ädimde ösen tehnologiýa bilen baglanyşykly işler bilen meşgullanmaly bolýandygymyz sebäpli çagalaryň olardan habarly bolmagy, ukyp-başarnygyny kämilleşdirmegi esasy zerurlykdyr. Ýöne tehnologiýany gereginden artyk ulanmak hem mesele döredip biler. Teh .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.