PARAHATÇYLYGA ESASLANÝAN HEMIŞELIK BITARAPLYK

06-12-23

Dünýäde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen ilkinji hemişelik Bitarap döwlet — bu biziň ata Watanymyz eziz Türkmenistandyr. Bu türkmen döwletiniň, agzybir türkmen halkynyň dünýäniň ýüzünde ýeten belent derejesidir. Hemişelik Bitarap ýurtda ýaşamak, işlemek, döretmek, gurmak uly bagt hem belent mertebedir. Hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy adamzadyň gymmatly ynsanperwerlik, parahatçylyk, özara düşünişmek, dost-doganlyk ýörelgelerini beýan edýär. Parahatçylykly, hoşniýetli gatnaşyklar hemişelik Bitaraplygyň esasy özeni bolup durýar. Milli Liderimiziň buýsanç bilen belleýşi ýaly: «Bitaraplyk — bu biziň bütin dünýäde parahatçylygy ündeýän, halklary dost-doganlyga, agzybirlige çagyrýan hem-de ynsanperwerligi wagyz edýän ýörelgelerimizi dünýä ýaýýan taglymatdyr».

Hemişelik Bitaraplyk döredýän we gurýan halkymyzyň nurana geljegini has-da berkitmäge, dünýä halklary bilen dost-doganlyk gatnaşyklarymyzy rowaçlandyrmaga oňyn täsirini ýetirýär. Bu bolsa Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplyk syýasatyny gyşarnyksyz berjaý edýändigini ýene bir gezek tassyklaýar. Ýeri gelende, hemişelik Bitaraplyk düşünjesiniň we ýörelgeleriniň türkmen halkymyzda parasatly pederlerimizden gözbaş alyp gaýdýanlygyny hem belläp geçmek gerek. Çünki halkymyz ýaşaýyş-durmuşyny dolandyranda hemişe ynsanperwer ýörelgelerden, dostlukly gatnaşyklardan ugur alypdyr. Parahatçylyga, hoşniýetli dost-doganlyk gatnaşyklaryna esaslanýan Bitaraplyk, Garaşsyzlygymyz bilen birlikde halkara gatnaşyklarynda Türkmenistan döwletimize abraý-mertebe, şöhrat-şan getirdi.

Garaşsyz Türkmenistan döwletimiziň hemişelik Bitarap diýlip ykrar edilmegi mukaddes Garaşsyzlygymyzy goramaga ygtybarly binýat bolup hyzmat etdi. BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda we 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakyndaky Rezolýusiýasynyň iki gezek kabul edilmegi halkymyzyň kalbynda uly buýsanç döretdi. 2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň teklibi bilen 12-nji dekabry «Halkara Bitaraplyk güni» diýip yglan etmek baradaky Kararnamanyň kabul edilmegi bolsa Türkmenistan döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy, ýörelgesine berlen ýokary bahadyr. Arkadag Prezidentimiziň hemişelik Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan öňdengörüjilikli adyl syýasatynyň netijesinde dünýä giňişliginde Türkmenistanyň at-abraýy barha artýar.

Hemişelik Bitarap we ylalaşdyryjy merkez hökmünde Türkmenistanyň 28 ýylyň içinde bitiren hyzmatlary onuň abraýyna abraý goşdy. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynyň 106-njy mejlisinde agza döwletleriň ählisi tarapyndan hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak» atly Rezolýusiýa hem kabul edildi. Bu resminama halkymyzyň dünýä halklary bilen parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we ynsanperwerlik ýörelgeleri esasynda düşünişip, ylalaşyp ýaşamagyň tarapdarydygyny ýene-de bir gezek aýan etdi. Arkadagly Serdarymyz parahatçylygyň adamzadyň iň gymmatly baýlygydygyny elmydama nygtaýar. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ösüş arkaly parahatçylyk» syýasatynyň düýp özenini dünýäniň ähli halklaryny asudalykda, abadan durmuşda ýaşatmak ýörelgesi tutýar. Çünki parahatçylyk mydama dostlukdan, bireg-birege sylag-hormatdan, ynamdan başlanýar.

Goý, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy dünýäniň ähli künjeklerinde parahatçylygyň müdimilik berkarar bolmagyna ýardam etsin! Ýer ýüzünde parahatçylygyň, hoşniýetli dost-doganlyk gatnaşyklaryň hemişe höküm sürmegi üçin taýsyz tagallalary edýän Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli beýik işleri mundan beýläk-de rowaçlyklara beslensin!

Resul NOBATOW,
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyby.

165bca403d3099.jpeg
Bilimli nesil — kuwwatly Watan

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyz döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallasy bilen ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda görlüp-eşidilmedik derejede ösüşiň täze belentliklerine tarap bedew bady bilen öňe barýar. Islendik döwletiň ylym-bilim ulgamynyň ösüş derejesiniň kämil nusgasynyň bolmagy durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy görkezijisi bolup durýar.


HALKARA ULAG ULGAMYNYŇ GATNAŞYKLARY ÖSDÜRILÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan netijeli daşary syýasaty we abadançylygyň, howpsuzlygyň, ösüşiň bähbidine öňe sürýän başlangyçlary we anyk işleri netijesinde Türkmenistanyň halkara abraýy barha belende galýar hem-de pugtalanýar. Ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmaga, senagat taýdan ösen ýurda öwürmäge gönükdirilen milli maksatnamalaryň we düýpli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen häzirki wagtda halkara bileleşik tarapyndan ykrar edilen uly üstünlikler gazanyldy. 


YLYM ULGAMY ÖSÜŞLERIŇ ÝOLUNDA

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ylym ulgamyny ösdürmeklige aýratyn ähmiýet berilýär. Ylmy-barlaglary alyp barmak üçin zerur şertler döredilýär. Gadymy Änew, Nusaý, Şähryslam, Şahrihaýbar, Paryzdepe, Dehistan, Amul, Köneürgenç, Merw ýaly gadymy medeni ojaklarda türkmen we daşary ýurtly alymlary, hünärmenleri tarapyndan arheologik gazuw-agtaryşlar, ylmy barlaglar, dikeldiş işleri yzygiderli geçirilýär.


1618040d2e7eb5.jpeg
PARAHATÇYLYGA ESASLANÝAN HEMIŞELIK BITARAPLYK

Dünýäde BMG tarapyndan ykrar edilen ilkinji hemişelik Bitarap döwlet — bu biziň ata Watanymyz eziz Türkmenistandyr. Bu türkmen döwletiniň, agzybir türkmen halkynyň dünýäniň ýüzünde ýeten belent derejesidir. Hemişelik Bitarap ýurtda ýaşamak, işlemek, döretmek, gurmak uly bagt hem belent mertebedir. Hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy adamzadyň gymmatly ynsanperwerlik, parahatçylyk, özara düşünişmek, dost-doganlyk ýörelgelerini beýan edýär.


Ýeňişli ýollaryň şöhraty

Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlamagynda, Arkadagly Serdarymyzyň mynasyp dowam etdirmeginde, ýurdumyzda Watan goran merdana atalarymyzyň, tylda halal zähmet çeken enelerimiziň sarpalary belent tutulýar. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylymyzda hem hormatly Prezidentimiziň ýörite resminama gol çekmegi bilen, olara gymmat bahaly sowgatlar, gül desseleri gowşurdyldy.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.