Goýberiliş №9 (29.02.2020 ý.)

15-08-20

SAGLYK BURÇY Çomuç Adam bedeni üçin peýdaly ösümlikleriň biri hem çomuçdyr. Bu ösümligiň köki-de, toşaby-da ýokary bejerijilik häsiýetine eýedir. Onuň himiki düzümi, görnüşine, ösýän ýeriniň topragyna, howa şertlerine baglydyr. Türkmenistanda çomujyň 20-den gowrak görnüşi duş gelýär. Olaryň içinde .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.