Goýberiliş №10 (07.03.2020 ý.)

15-08-20

SAGLYK BURÇY Sagdyn  durmuş «Saglygyň gadyryn bilgil, hassa bolmazdan burun» diýlişi ýaly, saglygyňy goramak uly-kiçiniň esasy borçlarynyň biri bolup durýar. Berk we sagdyn bedenli bolmagyň ilkinji wezipeleriniň ene-atanyň perzentlerine şahsy arassaçylygyň — gigiýenanyň talaplaryny berjaý etmegi d .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.