Goýberiliş №4 (25.01.2020 ý.)

15-08-20

SPORT Netijesiz futbol görkezýär Bilermenler “Tottenhemiň” baş tälimçisi hökmünde Žoze Mourinýonyň bellenilen güni toparyň geljekki iki möwsümi üstünlikli geçirjekdigini belläpdiler. Emma “Tottenhem” “APL-de” birnäçe duşuşykdan bäri ýeňiş gazanmagy başarmaýar. Toparyň esasy ýyldyzy Garri Keýn hem .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.