Goýberiliş №9 (29.02.2020 ý.)

15-08-20

SPORT Ajaýyp duşuşyk Dünýäniň iň meşhur toparlaryny özünde jemleýän ýaryşlaryň biri-de Çempionlar ligasydyr. Ýaryşyň bu gezekki möwsüminde garaşylmadyk netijelere ýygy-ýygydan duş gelinýär. Şeýle duşuşyklaryň biri hem Jennaro Gattuzonyň ýolbaşçylygyndaky “Napoli” bilen Kike Setýeniň tälimçiligindä .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.