Türkmen we özbek işewürleri bilelikdäki ulag kompaniýasyny döredip bilerler

22-11-21

Ulag we aragatnaşyk pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça penşenbe güni sanly ulgam arkaly türkmen-özbek gepleşikleri geçirildi. Onuň dowamynda halkara ýük daşamalaryna gatnaşýan bilelikdäki ulag kompaniýasyny döretmek boýunça işewür toparlarynyň duşuşyklaryny geçirmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) metbugat gullugynyň habaryna görä, ýygnaga iki ýurduň ulag edaralarynyň we olaryň bölümleriniň, gümrük gullugynyň hem-de beýleki pudaklaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Maslahatyň barşynda özbek tarapy Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda (TNGIZT) öndürilýän uçar ýangyjyny göni satyn almak barada teklipleri berdi.

Şeýle hem, özbek tarapy “Uzbekistan Airways Technics” kompaniýasynyň bazasynda türkmen uçarlaryna tehniki hyzmat etmek we abatlmak işlerini we “Uzbekiston Temir ýullari” paýdarlar jemgyýetiniň wagon abatlaýyş zawodynda bolsa wagonlaryň çatylýan ýerleriniň döwrebaplaşdyryş hem-de abatlaýyş işlerini guramagy teklip etdi.

Mundan başga-da, iki ýurduň wekiliýetleri “Özbegistan-Türkmenistan-Eýran-Oman” halkara ulag we aragatnaşyk geçelgesini döretmek baradaky Aşgabat şertnamasynyň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegini güýçlendirmek boýunça çäreleri maslahatlaşdylar. Şeýle-de “Türkmenistan Awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan dolandyrylýan uçar ugurlarynda ýük uçuşlaryny bilelikde ulanmak we türkmen howa gatnawlarynyň Özbegistana uçuşlarynyň amala aşyrylmagyny guramak ugurlarynda hyzmatdaşlygyň geljegi babatyndaky meselelere seredilip geçildi.

Duşuşykda ýükleriň Özbegistandan üstaşyr daşalmagynda nyrh ýeňilliklerini bermek meselesi hem ara alnyp maslahatlaşyldy.

https://business.com.tm/tm/post/7878/turkmen-we-ozbek-ishewurleri-bilelikdaki-ulag-kompaniyasyny-doredip-bilerler

161a7d369bfd9d.png
Lebap welaýatynda TM Wi-Fi giriş nokatlary gurnaldy

Wi-Fi işleýän ýerleri bolan interaktiw karta kompaniýanyň resmi web sahypasynda çap edildi. Türkmenistanda Wi-Fi torlarynyň gurşawy yzygiderli giňelýär.


161a97ad474d1c.jpeg
Parahatçylyga we ynanyşmaga ýugrulan halkara hyzmatdaşlyk

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan Watanymyzyň ähli döwletler we abraýly halkara guramalary bilen özara gatnaşyklary giňeltmek ýurdumyzda ileri tutulýan ugur bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, 29-njy noýabrda paýtagtymyzdaky köpugurly işewürlik merkezli «Garagum» myhmanhanasynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň jemlerine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi. 


161a529681e7a4.jpeg
DEMIRGAZYK SEBITDE JOŞGUNLY ZÄHMET MÖWÇ ALÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary boýunça ýaýbaňlandyrylýan ösüşleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň ösmeginde möhüm orny eýeleýän ýurdumyzyň ulaglar düzümini düýpli, toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalaryň yzygiderli amala aşyrylmagy dowam etdirilýär.


161a3de35e473d.jpeg
Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ulag-üstaşyr geçelgeleriniň merkezidir

Mälim bolşy ýaly, dünýä ykdysadyýetiniň möhüm ugry hasaplanýan ulag ulgamy milli ykdysadyýetimiziň innowasiýa ýoly bilen durnukly ösmeginiň esasy şertleriniň biri bolup durýar. Ulaglar ulgamy dünýäni ählumumylaşdyrmak hadysasynda ýollary, ýurtlary ýakynlaşdyrmakda hem-de halklary dostlaşdyrmakda aýratyn orny eýeleýär, ählumumy ykdysady gatnaşyklaryň möhüm şertine öwrülýär.


161a3dda905a31.jpeg
“Demirýollary” AGPJ halkara bäsleşik yglan edýär

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti transformator ýaglaryny satyn almak boýunça gaýtadan №DÝ/AGPJ-021 belgili açyk halkara tender yglan edýär

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.