Bitaraplyk ösüşleriň özenidir

22-11-21

Ynsanperwerligiň, hoşniýetliligiň we döredijiligiň egsilmez güýjüni özünde birleşdirýän Türkmenistanyň milli baýramy – hemişelik Bitaraplyk güni her ýyl uly dabara bilen bellenilýär. Mundan 26 ýyl ozal Birleşen Milletler  Guramasy tarapyndan berlen Bitaraplyk derejesi Türkmenistanyň halkara hukuk ýagdaýynyň bütin dünýäde ykrar edilmesidir. Oňyn Bitaraplyk ýörelgeleri döwletimiziň daşary syýasatynyň esasy ugurlaryny kesgitlemek bilen, Watanymyzyň halkara abraýyny has-da artdyrdy, ynsanperwerlik, parahatçykyksöýüjilik, dosluk, ýörelgeleriniň, hoşniýetli goňşyçylyk gatnaşyklarynyň rowaçlanmagyna giň ýol açdy.

 Mähriban Prezidentimiziň tagallasy bilen biziň döwletimiziň ýöredýän oňyn Bitaraplyk syýasatynda tutuş adamzadyň gelejeginiň has abadan hem gözel bolmagy üns merkezinde saklanylýar. ,,Biziň üçin Bitaraplyk diňe bir hukuk derejesi däldir. Munuň özi işjeň pozisiýany ylalaşdyryjylyk arkaly halkara proseslerine giňden gatnaşmagy, ykdysady hyzmatdaşlygyň netijeli nusgalaryny işläp taýýarlamakda ýardam bermegi aňladýar,, diýip, Arkadag Prezidentimiz BMG –niň  Baş Assambleýasynda eden çykyşynda aýtdy. Belent mertebeli Prezidentimiz 2015-nji sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň 70-nji ýubileý mejlisinde umumadamzat bahbitli eden taryhy çykyşynda bütin dünýäde parahatçylygy berkitmek, şol bir wagtyň özünde, ynsan ýaşaýşyna zerur bolan azyk, ekologiki howpsyzlyklyryny üpjün etmek baradaky aýdan teklipleri, öňe süren  başlangyçlary dünýä döwletleriniň arasynda uly goldaw tapdy.

Türkmenistan halkara  meselelerini diňe parahatçylykly ýol, syýasy-diplomatik serişdeler arkaly çözmek barada ýzygider çykyş edýär. Bu barada milli liderimiz : ,,Birleşen Milletler Guramasy bilen netijeli hyzmatdaşlyk etmek arkaly, Garaşsyz, Bitarap  Türkmenistan özüniň syýasy, ykdysady we medeni mümkinçiliklerini mundan beýläkde ähliumumy abadançylygyň hatyrasyna, sebitdäki goňşulary, dünýä bileleşigine ahli agzalary bilen netijeli arkalaşyk etmek üçin ulanar,,  diýip belleýär. Mähriban Prezidentimiziň bu aýdanlaynyň şu günki günde iş ýüzüne doly geçýandigini we Bitaraplyk hukuklaryna eýe bolandan bäri onuň talaplaryny birkemsiz ýerine ýetilýandigini göz öňünde tutup, Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 2015-nji  ýylyň 3-nji iýunynda ,,Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk,, barada Rezolýusiýanyň ikinji gezek tassyklanmagy muňa doly şaýatlyk edýär.

Häzirki wagtda Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistan dünýäniň köp döwletleri bilen gatnaşyklaryny ýola goýdy. Beýik özgertmeleriň giň ýoluna düşen ýurdumyzda  il bähbitli durmuşa ornaşdyrylan çözgütler,  raýatlaryň zähmet we durmuş üpjünçiligini kepillendirýän Kanunlar, dünýä ölçeglerine doly gabat gelýän täze bilim, saglyk syýasatlary bu günki gün türkmen halkynyň mertebe buýsanjyna öwrüldi. Ýurdymyzda täze zawod-fabrikler, saglyk we medeni dynç alyş merkezleri, sport toplumlary, täze obalar, şäherler gurulýar, şeýle hem halkara maslhatlary, konferensiýalar, forumlar, sergiler yzygiderli geçirilip durulýar. Häzirki wagt-da türkmen Bitaraplygy halkara derejesindäki  özgertmeleriň ajaýyp üstünlikleri bilen utgaşyp gidýär we taze ruhly ykdysady, syýasy, medeni ösüşleriň ýaýbaňlanmagyna giň mümkinçilikleri döredýär. Çünki, Türkmenistan gelejege tarap aýgytly gadam urmak bilen parahatçylyk söýüji daşary syýasatyny kämilleşdirmek boýunça yzygiderli işleri alyp barýar hem-de häzirki zamanyň möhüm meselelerine degişli umumy çemeleşmeleri işläp taýýarlaýar. Bu bolsa Garaşsyz dowletimiziň Bitaraplyk syýasatynyň ýokary derejede dabaralanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiziň parastly baştutanlygynda barha rowaçlanýan Watanmyzyň at-abraýy mundan beýläk hem täze belentliklere göterilsin. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň şan-şöhraty dowamat dowam bosun!

Orazmyrat ÇANDYROW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy
.

Hormatly awtor, sizden "Türkmeniň ýüpek ýoly" gazetiniň elektron görnüşine abuna bolmagyňyzy haýyş edýäris.

BEDEW BADY BILEN ÖŇE BARÝAR ARKADAGLY ZAMANA

Bu günki gün ata-babalarymyzdan miras galan döwletlilik ýörelgelerine ygrarly agzybir halkymyz — Gahryman Arkadagynyň daşyna mäkäm jebisleşip, beýik geljegini gurýar. Ösüşleriň aýdyň ýolundan ýöräp, belent maksatlar bilen öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň barha belende galýan halkara abraýyny, gazanýan uly üstünliklerini bu gün tutuş dünýä jemgyýetçiligi ykrar edýär.


161aa827e8d295.jpeg
BITARAPLYK — ABADAN DURMUŞYŇ KEPILI

Parahatçylygy pugtalandyrmak bilen halkara gatnaşyklaryna giň gerim berýän Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna doly laýyklykda,şeýle hem sebitde we bütin dünýäde emele gelen ýagdaýy nazara almak bilen giň göwrümli we aýdyň maksatly beýik işleri maksada laýyk durmuşa geçirýär. Bu bolsa, Türkmenistana goňşy we beýleki döwletler bilen ynanyşmak esasynda syýasy, ykdysady, gumanitar ugurlar boýunça alyp barýan gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmaga giň mümkinçilik berýär.


«ÝOLA GERIM GEREK, ÝIGIDE – DOST»

Hormatly Prezidentimiz «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda: «Dostluk asylly häsiýetleriň jemidir» diýip jaýdar belleýär. (sah-167). Eziz Arkadagymyzyň dostluk hakdaky taglymatyndan ugur alnyp, gürrüň açjak şu wakalarymyz hem ata-babalarymyza mahsus bolan dost-doganlyk hakynda, mähriban okyjy.


HEMIŞELIK BITARAPLYK — MIZEMEZ GYMMATLYGYMYZ

Garaşsyz Türkmenistan 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda BMG-niň agzasy bolan 185 döwletiň goldamagynda hemişelik Bitarap döwlet hökmünde ykrar edildi. 2007-nji ýylyň dekabrynda Aşgabatda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit Merkezi açyldy. Şeýle hem 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde 193 döwletiň goldamagy bilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy ikinji gezek ykrar edildi.


Beýik Ýüpek ýolunyň ugry bilen

Halkymyzyň geçmiş edebiýatynda görnükli yz goýan şahsyýetleriniň hatarynda Mäne Baba ady bilen tanalan Abu Sagyt Abulhaýyryň ady hormat bilen ýatlanýar. Abu Sagyt Abulhaýyr 967-nji ý ylda Kaka etrabynyň Mäne obasynda her dürli müşk-anbarlary, atyrlary, däri-dermanlary ýasaýan Abul Haýyr Muhammet ibn Ahmediň maşgalasynda dogulýar. Kakasy myhmansöýer, sahawatly adam bolansoň Abu Sagyt ýaşlygyndan kakasynyň gaşynda terbiýelenip, ýagşyzadalaryň, ylym-bilimden sowatly kişileriň söhbetlerini diňleýär.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.