Goýberiliş №13 (28.03.2020 ý.)

15-08-20

SPORT Şertnamalaryny uzaltdy “Ýuwentus” topary birnäçe futbolçylary bilen şertnamalaryny uzaltdy. “SportMediaset” saýtynyň berýän maglumatyna laýyklykda, turinliler indiki möwsümde hem öz düzüminde Blez Matuidi, Jorjo Kýellini we derwezeban Janluiji Buffony görmegi meýilleşdirýärler. Ýatlatsak, fu .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.