KIBERHOWPSUZLYK ADALGALARYNYŇ SÖZLÜGI

15-08-20

KIBERHOWPSUZLYK ADALGALARYNYŇ SÖZLÜGI   Kiberhowpsuzlyk adalgalarynyň sözlügi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň howandarlyk etmeginde türkmen dilinde ilkinji gezek düzüldi. Dünýä sözlükçilik tejribesinden ugur alnyp düzülen bu sözlük häzirki zaman kiberhowpsuzlyk .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.