KIBERHOWPSUZLYK ADALGALARYNYŇ SÖZLÜGI

15-08-20

KIBERHOWPSUZLYK ADALGALARYNYŇ SÖZLÜGI   Kiberhowpsuzlyk adalgalarynyň sözlügi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň howandarlyk etmeginde türkmen dilinde ilkinji gezek düzüldi. Dünýä sözlükçilik tejribesinden ugur alnyp düzülen bu sözlük häzirki zaman kiberhowpsuzlyk .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.