Ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynda täze awtoterminalyň gurluşygy alnyp barylýar

23-11-21

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri tarapyndan Daşoguz şäheriniň Magtymguly şaýolunyň ugrunda döwrebap täze ýolagçy awtoulag terminalyny gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýar. Bu ýerde tehniki maksatly dürli jaýlar, şon sanda transformator, awtobuslar üçin awtoýuwalga, suw howdany we beýlekili gurulýar. Täze binanyň baş binasynyň binýady demir desgalary oturtmak üçin taýýarlanypdyr. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» web saýtynda habar berilýär.

Taslama laýyklykda, awtoterminal üç gektar meýdany tutar. Ol merkezi şäher bazarynyň golaýynda gurulýar we ýoluň beýleki tarapynda ýerleşýän häzirki zaman işewürlik merkeziniň ak mermerli binalary bilen bir bitewi binagärlik ansamblyny emele getirer. Iki gatly binada garaşma otagy, ýolagçy ulagynyň ähli görnüşleri üçin bilet kassalary, maglumat hyzmaty we ammar otaglary ýerleşer. Sekizburçly ýyldyz görnüşinde gurlan awtoterminalyň awtobuslara we ýapyk taksi duralgalaryna amatly çykyşy bolar.Bu desga ýanaşyk meýdançalaryň ählisinde agaç oturdylar we abadanlaşdyrylar. Bu ýerden rahat awtobuslar bilen sebitiň we ýurduň dürli künjeklerine ýolagçy gatnatmagy amala aşyrmak meýilleşdirilýär.

Türkmenistanyň ähli sebitinde bolşy ýaly, uly döwlet maýa goýumlary saýasynda Daşoguz welaýatynda ýol-ulag infrastrukturasy yzygiderli kämilleşýär. Ulag infrastrukturasyny häzirki zaman ülňülerine laýyk getirmek boýunça alnyp barylýan işleriň netijesinde, häzirki wagtda sebitde ýükleriň we ýolagçylaryň çalt we amatly daşalmagyny üpjün edýän awtoulag ýollarynyň ulgamy, döwrebap howa we demir ýol menzili bar.

161a7d369bfd9d.png
Lebap welaýatynda TM Wi-Fi giriş nokatlary gurnaldy

Wi-Fi işleýän ýerleri bolan interaktiw karta kompaniýanyň resmi web sahypasynda çap edildi. Türkmenistanda Wi-Fi torlarynyň gurşawy yzygiderli giňelýär.


161a97ad474d1c.jpeg
Parahatçylyga we ynanyşmaga ýugrulan halkara hyzmatdaşlyk

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan Watanymyzyň ähli döwletler we abraýly halkara guramalary bilen özara gatnaşyklary giňeltmek ýurdumyzda ileri tutulýan ugur bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, 29-njy noýabrda paýtagtymyzdaky köpugurly işewürlik merkezli «Garagum» myhmanhanasynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň jemlerine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi. 


161a529681e7a4.jpeg
DEMIRGAZYK SEBITDE JOŞGUNLY ZÄHMET MÖWÇ ALÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary boýunça ýaýbaňlandyrylýan ösüşleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň ösmeginde möhüm orny eýeleýän ýurdumyzyň ulaglar düzümini düýpli, toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalaryň yzygiderli amala aşyrylmagy dowam etdirilýär.


161a3de35e473d.jpeg
Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ulag-üstaşyr geçelgeleriniň merkezidir

Mälim bolşy ýaly, dünýä ykdysadyýetiniň möhüm ugry hasaplanýan ulag ulgamy milli ykdysadyýetimiziň innowasiýa ýoly bilen durnukly ösmeginiň esasy şertleriniň biri bolup durýar. Ulaglar ulgamy dünýäni ählumumylaşdyrmak hadysasynda ýollary, ýurtlary ýakynlaşdyrmakda hem-de halklary dostlaşdyrmakda aýratyn orny eýeleýär, ählumumy ykdysady gatnaşyklaryň möhüm şertine öwrülýär.


161a3dda905a31.jpeg
“Demirýollary” AGPJ halkara bäsleşik yglan edýär

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti transformator ýaglaryny satyn almak boýunça gaýtadan №DÝ/AGPJ-021 belgili açyk halkara tender yglan edýär

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.