Kerkide ýylyň başyndan bäri 160 hojalyga öý telefony gurnaldy

24-11-21

Ilatyň sanly ulgamyň giň mümkinçiliklerinden we aragatnaşyk hyzmatlaryndan peýdalanyp bilmekleri üçin amatly şertleriň uly topary döredilýär. Hyzmatlaryň sanawynyň ýylsaýyn giňemegi, dünýä tejribesiniň öňdebaryjy usullarynyň we täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylyp başlanmagy ildeşlerimizi begendirýär.

Aragatnaşyk hyzmatyny gowulandyrmak üçin Kerki etrabynda hem tutanýerli işler alnyp barylýar. Ilatyň barha ösýän islegleri nazarda tutulýar. Şu güne çenli telefon nokatlaryndan peýdalanýan hojalyklaryň sany 16998-e ýetdi. Ýylyň başyndan bäri täze mekan tutunan ýaşaýjylaryň 160-synyň telefon gurnamaga bolan haýyşy kanagatlandyryldy. Etrabyň çäginde internet ulgamy hem ösýär. Häzirki wagtda ýaşaýjylaryň 3095-si internet ulgamynyň hyzmatlaryndan peýdalanýar.

https://turkmenportal.com/tm/blog/41749/kerkide-shu-yylyn-bashyndan-bari-160-hojalyga-oy-telefony-gurnaldy

161a7d369bfd9d.png
Lebap welaýatynda TM Wi-Fi giriş nokatlary gurnaldy

Wi-Fi işleýän ýerleri bolan interaktiw karta kompaniýanyň resmi web sahypasynda çap edildi. Türkmenistanda Wi-Fi torlarynyň gurşawy yzygiderli giňelýär.


161a97ad474d1c.jpeg
Parahatçylyga we ynanyşmaga ýugrulan halkara hyzmatdaşlyk

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan Watanymyzyň ähli döwletler we abraýly halkara guramalary bilen özara gatnaşyklary giňeltmek ýurdumyzda ileri tutulýan ugur bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, 29-njy noýabrda paýtagtymyzdaky köpugurly işewürlik merkezli «Garagum» myhmanhanasynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň jemlerine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi. 


161a529681e7a4.jpeg
DEMIRGAZYK SEBITDE JOŞGUNLY ZÄHMET MÖWÇ ALÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary boýunça ýaýbaňlandyrylýan ösüşleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň ösmeginde möhüm orny eýeleýän ýurdumyzyň ulaglar düzümini düýpli, toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalaryň yzygiderli amala aşyrylmagy dowam etdirilýär.


161a3de35e473d.jpeg
Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ulag-üstaşyr geçelgeleriniň merkezidir

Mälim bolşy ýaly, dünýä ykdysadyýetiniň möhüm ugry hasaplanýan ulag ulgamy milli ykdysadyýetimiziň innowasiýa ýoly bilen durnukly ösmeginiň esasy şertleriniň biri bolup durýar. Ulaglar ulgamy dünýäni ählumumylaşdyrmak hadysasynda ýollary, ýurtlary ýakynlaşdyrmakda hem-de halklary dostlaşdyrmakda aýratyn orny eýeleýär, ählumumy ykdysady gatnaşyklaryň möhüm şertine öwrülýär.


161a3dda905a31.jpeg
“Demirýollary” AGPJ halkara bäsleşik yglan edýär

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti transformator ýaglaryny satyn almak boýunça gaýtadan №DÝ/AGPJ-021 belgili açyk halkara tender yglan edýär

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.