Nusgalyk işler amala aşyrylýar

25-11-21

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ylym we bilim ulgamlarynyň ýokary depginler bilen ösdürilmeginde, ýaşlarymyzyň döwrebap bilim almaklarynda, ýurdumyzda alnyp barylýan ylmy-barlag işleriniň hiliniň has-da ýokarlanmagynda, mümkinçilikleriniň artdyrylmagynda asylly başlangyçlar durmuşa geçirilýär. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly: “Güýçli döwletde ylym esasy orun eýeleýär”. Şu nukdaýnazardan, ata Watanymyzda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň düýpli, ulgamlaýyn häsiýete eýedigini bellemelidiris. Ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy” hem döwletimiziň ähli pudaklarynda, şol sanda ulag we kommunikasiýa ulgamynda sanly tehnologiýalaryň yzygiderli ýola goýlup, görkezijileriň netijeliliginiň artmagyna şert döredýär.

Häzirki wagtda sanly bilimi, sanlylaşdyrmak işini höweslendirmekde we çaltlandyrmakda, “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny” üstünlikli durmuşa geçirmekde wajyp orun eýelän bäsleşikler hem yzygiderli geçirilip dur. Mysal üçin, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi tarapyndan geçirilýän «Sanly çözgüt — 2021» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi dürli ugurlar boýunça geçirilip, zehinli raýatlarymyzyň mümkinçiliklerini artdyrmaga esas berdi.

Türkmenistanda ylym ulgamyny ösdürmek baradaky döwlet maksatnamasy, ylmy işleri goramak baradaky döredilen Geňeş, ylmy institutlaryň laboratoriýalarynyň ylmy-barlaglaryň toplumyny amala aşyrmaga ýardam berýän döwrebap enjamlar bilen üpjün edilmegi, şol sanda fizika, himiýa, biotehnologiýa, ekologiýa we beýleki durmuş ähmiýetli ugurlarda alnyp barylýan işleriň hemmesi ýurdumyzyň ylmy-tehniki kuwwatyny ösdürmäge ýardam berýär. Ýurdumyzyň raýatlarynyň, ýokary okuw jaýlarynyň wekilleriniň halkara ähmiýetli bäsleşiklerdir maslahatlarda üstünlikli çykyş etmegine ajaýyp şertleri döredýär. Bu işler Watanymyzyň ykdysadyýetiniň diwersifikasiýalaşmagynda hem kesgitli orun eýeleýändir.

Ýurdumyzda ulag we kommunikasiýa ulgamynyň gülläp ösmegi ugrunda ýadawsyz aladalary edýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ähli tutumly işleri rowaç bolsun! 

Rahym BALLYÝEW,
Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika instituty.

Hormatly awtor, sizden "Türkmeniň ýüpek ýoly" gazetiniň elektron görnüşine abuna bolmagyňyzy haýyş edýäris.

BEDEW BADY BILEN ÖŇE BARÝAR ARKADAGLY ZAMANA

Bu günki gün ata-babalarymyzdan miras galan döwletlilik ýörelgelerine ygrarly agzybir halkymyz — Gahryman Arkadagynyň daşyna mäkäm jebisleşip, beýik geljegini gurýar. Ösüşleriň aýdyň ýolundan ýöräp, belent maksatlar bilen öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň barha belende galýan halkara abraýyny, gazanýan uly üstünliklerini bu gün tutuş dünýä jemgyýetçiligi ykrar edýär.


161aa827e8d295.jpeg
BITARAPLYK — ABADAN DURMUŞYŇ KEPILI

Parahatçylygy pugtalandyrmak bilen halkara gatnaşyklaryna giň gerim berýän Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna doly laýyklykda,şeýle hem sebitde we bütin dünýäde emele gelen ýagdaýy nazara almak bilen giň göwrümli we aýdyň maksatly beýik işleri maksada laýyk durmuşa geçirýär. Bu bolsa, Türkmenistana goňşy we beýleki döwletler bilen ynanyşmak esasynda syýasy, ykdysady, gumanitar ugurlar boýunça alyp barýan gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmaga giň mümkinçilik berýär.


«ÝOLA GERIM GEREK, ÝIGIDE – DOST»

Hormatly Prezidentimiz «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda: «Dostluk asylly häsiýetleriň jemidir» diýip jaýdar belleýär. (sah-167). Eziz Arkadagymyzyň dostluk hakdaky taglymatyndan ugur alnyp, gürrüň açjak şu wakalarymyz hem ata-babalarymyza mahsus bolan dost-doganlyk hakynda, mähriban okyjy.


HEMIŞELIK BITARAPLYK — MIZEMEZ GYMMATLYGYMYZ

Garaşsyz Türkmenistan 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda BMG-niň agzasy bolan 185 döwletiň goldamagynda hemişelik Bitarap döwlet hökmünde ykrar edildi. 2007-nji ýylyň dekabrynda Aşgabatda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit Merkezi açyldy. Şeýle hem 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde 193 döwletiň goldamagy bilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy ikinji gezek ykrar edildi.


Beýik Ýüpek ýolunyň ugry bilen

Halkymyzyň geçmiş edebiýatynda görnükli yz goýan şahsyýetleriniň hatarynda Mäne Baba ady bilen tanalan Abu Sagyt Abulhaýyryň ady hormat bilen ýatlanýar. Abu Sagyt Abulhaýyr 967-nji ý ylda Kaka etrabynyň Mäne obasynda her dürli müşk-anbarlary, atyrlary, däri-dermanlary ýasaýan Abul Haýyr Muhammet ibn Ahmediň maşgalasynda dogulýar. Kakasy myhmansöýer, sahawatly adam bolansoň Abu Sagyt ýaşlygyndan kakasynyň gaşynda terbiýelenip, ýagşyzadalaryň, ylym-bilimden sowatly kişileriň söhbetlerini diňleýär.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.