Aragatnaşykçylaryň «Altyn Asyr» topary nobatdaky Naýbaşy kubogyna mynasyp boldy

26-11-21

Paýtagtymyzyň «Altyn asyr» topary Aşgabadyň «Köpetdagyny» 2:0 hasabynda utup, taryhynda ýedinji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy kubogyny gazanmagy başardy.

Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň Naýbaşy kubogy ugrundaky duşuşyk döwletimiziň çempiony bilen Kubogyny eýelän toparyň arasynda geçirilýär. Geçen ýyl «Altyn asyr» Türkmenistanyň çempionatynda we Kubogy ugrunda ýaryşda ýeňiş gazanypdy. Şonuň üçin hem üçünji ähmiýetli baýrak ugrunda göreşde ol 2020-nji ýylda Türkmenistanyň Kubogynyň finalynda çykyş eden «Köpetdag» bilen duşuşdy.

Toparlar 2019-njy ýylda-da Türkmenistanyň Naýbaşy ugrunda duşuşypdylar. Şonda hem «Atyn asyr» 2:0 hasabynda utupdy.

Çempion bilen 2020-nji ýylda Türkmenistanyň Kubogynyň finalynda çykyş eden toparyň oýny köpugurly «Aşgabat» stadionynda geçirildi. Oýnuň birinji ýarymynda hasap açylmady.

Arakesmeden soň, 53-nji minutda Begmyrat Baýow toparyň kapitany Ahmet Ataýewiň meýdançanyň çep gyrasyndan uran jerime urgusyny kellesi bilen derwezä dürs gönükdirip, hasaby açdy. 68-nji minutda bolsa Selim Ataýew hasaby artdyrdy.

Netijede «Atyn asyr» topary Türkmenistanyň Superkubogyny eýeledi. Topary şeýle üstünlige Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Ýazguly Hojageldiýew ýetirdi. Ol öz wagtynda Halkara türkmen-türk uniwersitetiniň topary bilen bu baýragy üç gezek eýeläpdi, indem bassyr ýedinji gezek «Atyn asyr» bilen üstünlik gazanýar.

161f0aed9ba25c.jpeg
Türkmenistan bilen Täjigistany göni demir ýol gatnawy birikdirer

Täjigistanyň Wekiller palatasy duşenbe güni Türkmenistan bilen demirýol ulagy pudagyndaky hyzmatdaşlyk baradaky şertnamany tassyklady. Bu barada Täjigistanyň mejlisiniň resmi web saýty habar berdi.


161f0afd0b6e83.jpeg
AGTS "Belet Film" onlaýn kinosy üçin IP týunerlerini hödürleýär

2021-nji ýylyň dekabrynda "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ÝGPJ üpjünçisiniň ulanyjylary üçin “Belet Film” onlaýn kino hyzmaty elýeterli boldy. Bu hyzmat diňe internet enjamyna däl-de, diňe IP enjamyna birikmek arkaly mümkindir. Hyzmaty AGTS-iň resmi web sahypasyndaky şahsy hasabyňyz arkaly birikdirip bilersiňiz.


161ef07a0d68b8.jpeg
ÝÜK HOWLULARY – SEBIT ÄHMIÝETLI ÝÜK GATNAWLARYNYŇ MÖHÜM NOKADY

Hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary boýunça ýaýbaňlandyrylýan ösüşleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň ösmeginde möhüm orny eýeleýän ýurdumyzyň ulaglar düzümini düýpli, toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalaryň yzygiderli amala aşyrylmagy dowam etdirilýär. Muny ýurdumyzyň ulaglar ulgamynda durmuşa geçirilýän beýik işlerden hem görmek bolýar.


161edb3033ceae.jpeg
Halkara ulag ulgamynda özara hyzmatdaşlyk barha berkeýär

Bu barada ýakynda hormatly Prezidentimiziň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew hasabatynda belläp geçdi.


161eb6b48aff10.jpeg
Raýatlarymyza jemgyýetçilik ulaglarda ýokanç kesellerden goranmak barada maslahat berilýär

Raýatlarynyň jemgyýetçilik ulaglarynda ýokanç kesellerden nähili ýagdaýda goranyp biljekdigi barada maslahatlar berilýär. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetinde beýan edilýär.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.