“Demirýollary” AGPJ halkara bäsleşik yglan edýär

29-11-21

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti transformator ýaglaryny satyn almak boýunça gaýtadan №DÝ/AGPJ-021 belgili açyk halkara tender yglan edýär

Basleşige gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy we bank rekwizitleri, şeýle hem dalaşgäriň hasaba alyş we düzgün resminamalary, ynanç haty we pasportynyň nusgasyny goşup ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;
  • lotuň häsiýetnamasyny we degişli tehniki talaplary almaly;
  • tender resminamalarynyň bukjasyny almaly.
  • lot üçin 575 amerikan dollary möçberde (şeýle hem 75 amerikan dollary GBS) töleg töläp hasap belgisini almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Bäsleşik teklipli bukjalar “Demirýollary” AGPJ-niň hasabyna pul serişdeleri geçirilenden soň seljerilip başlanýar.

Bäsleşik resminamalary iki aýratyn bukjada (tehniki we söwda teklipler) görkezilen salga ýerli wagt bilen 9.00-dan 18.00-a çenli “Demirýollary” AGPJ-niň edarasynda, 55 otagda (11-nji gat) kabul edilýär.

Tendere gatnaşmak üçin teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap 30 iş günüň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

(+99312) 38-32-31

(+99312) 38-31-04

Faks:

38-32-70

 Türkmenistan, ş.Aşgabat, Türkmenbaşy şaýoly 7

162f4968d4cfd5.jpeg
Türkmen-özbek bilelikdäki ulag kompaniýasynyň döredilmegi teklip edildi

Özbegistan ýük awtoulaglarynyň (TIR) daşalmagy üçin Türkmenistan bilen bilelikdäki ulag kompaniýasyny döretmegi teklip etdi. Bu baradaky teklip Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň sişenbe güni Taşkentda ýurduň halkara ulag geçelgelerini ösdürmek we diwersifikasiýalaşdyrmak baradaky tanyşdyrylyşynyň dowamynda mälim edildi.


162f49639ce5a9.jpeg
Türkmenistan Bakuwdaky halkara demirýol ýük daşamalary boýunça maslahata gatnaşdy

Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherinde duşenbe güni Aziýa-Ýuwaş Umman ýurtlary – Gyrgyzystan – Özbegistan – Türkmenistan – Azerbaýjan – Gruziýa – Türkiýe – Ýewropa halkara multimodal ugrynyň demir ýol ulag edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi. Bu barada Azerbaýjanyň “ADY Container” kompaniýasyna salgylanyp, “Trend” agentligi habar berdi.


162f48a2f3794b.jpeg
«Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi

«Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny neşir edildi. Oňa girizilen üýtgetmeler bilen «Türkmenistan» gazetiniň 29-njy iýulda neşir edilen sanyndan tanşyp bolýar.


162f1c2bad7f46.jpeg
Paýtagtymyzda täze awtobus ugry işe giizildi

“Türkmenawtolaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy 2022-nji ýylyň 06-njy awgustyndan 121-nji “Bagyr – Teleradioýaýlymlar merkezi” täze açylan ugur boýunça gatnaýan awtobusy Siziň dykgatyňyza ýetirýär.  


162f091d3daed2.jpeg
Ýolagçylary we ulaglary barlamak boýunça okuw maslahaty geçirildi

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Aşgabatdaky Merkeziniň guramagynda «Pandemiýa sebäpli deňiz portlarynyň howpsuzlygy we gözegçilik babatda häzirki zaman tejribelerini kämilleşdirmek» atly bäş günlük onlaýn okuw maslahaty geçirildi.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.