BEDEW BADY BILEN ÖŇE BARÝAR ARKADAGLY ZAMANA

04-12-21

Bu günki gün ata-babalarymyzdan miras galan döwletlilik ýörelgelerine ygrarly agzybir halkymyz — Gahryman Arkadagynyň daşyna mäkäm jebisleşip, beýik geljegini gurýar. Ösüşleriň aýdyň ýolundan ýöräp, belent maksatlar bilen öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň barha belende galýan halkara abraýyny, gazanýan uly üstünliklerini bu gün tutuş dünýä jemgyýetçiligi ykrar edýär. 

Berkarar döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň artmagy, halkara abraýynyň ýokarlanmagy hem-de merdana halkymyzyň abadan durmuşda ýaşamagy ugrunda tagalla edýän Gahryman Arkadagymyzyň şa gadamynyň düşen ýeri berekediň, rysgalyň, bolçulygyň çeşmesine öwrülýär. Munuň özi ozaly bilen, Gahryman Arkadagymyzyň guramaçylyk zehininiň, jogapkärli ýolbaşçy wezipelerde toplan baý tejribesiniň halk tarapyndan ykrar edilmegidir.Gahryman Arkadagymyzyň her gezekki iş sapary täze ajaýyp üstünlikleriň başyny başlaýar. Bu bolsa türkmen halkynyň bagtyýar geljegine bolan ynamyny, milli Liderine, Watanyna bolan söýgüsini hem buýsanjyny artdyrýar. Şeýle hem özleriniň geljege bolan nurana arzuw-umytlaryny milli Liderimiziň iň ýokary döwlet wezipesindäki işi bilen baglanyşdyrýan türkmenistanlylaryň çuňňur hormatlap, hormatly Prezidentimize bütin durklary bilen bil baglandyklarynyň aýdyň ýüze çykmasydyr.

Döwrüň bedew batly şol ösüş-özgerişinde, jemgyýetiň, döwletiň durmuşynyň parahatçylygyň ýoly bilen ösüşinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň görnükli döwlet işgäri, öňdengörüji syýasatçy hökmündäki orny juda ýokarydyr. Şoňa görä-de, döwrümize Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri,ýurduň Baştutanyna bolsa Türkmenistanyň taryhy ýyl ýazgylarynda täze eýýamy aýdyň kesgitlän, türkmenistanlylary ýurduň durnukly hem-de asuda ösüşiniň umumy maksatlarynda jebisleşdirýän Gahryman Arkadag diýilmeginiň özi hem hakykata doly laýyk gelýär. Halkymyzda durmuşyň abadançylygy, adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň barha gowulanýandygy aýdyň görünýär.Şu babatda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly hem ýurdumyzyň, halkymyzyň iň täze taryhyna altyn harplar bilen ýazylar. Her ýylyň mynasyp at bilen atlandyrylmagy halkymyzda indi asylly ýörelgä öwrüldi. Beýik özgerişlere beslenýän ýurdumyzda geljek, 2022-nji ýyly atlandyrmak babatda hem raýatlaryň pikir-garaýyşlaryny esaslanyp,netijede, geljek ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly diýip atlandyrmak baradaky teklibi biragyzdan kabul edildi.

Halkyň Arkadagly zamanasy agzybir halkymyzyň — Gahryman Arkadagynyň daşyna jebisleşen zamanasydyr!Merdana halkymyzyň sagdynlygy hem ruhubelentligi hemra edinip, «Ilkinji nobatda, meniň ähli aladam halkym bolar», «Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!» diýýän milli Lideri bilen belent maksatlaryna, beýik geljegine tarap ynamly gadam urýan zamanasydyr! Bu zamana beýik ösüşleriň, özgerişleriň zamanasydyr! Hormatly Prezidentimiziň il bähbitli beýik maksatnamalaryndan ugur alýan bedew batly ösüşlerimiz Diýarymyzda abadançylygyň, rysgal-berekediň we asuda durmuşyň höziriniň hasam artjakdygyny aňladýar.

Garaşsyz hem baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz Garaşsyzlygyny gazanan ilkinji gününden özüniň parahatçylyksöýüjilikli, ynsanperwer syýasaty bilen halkara derejesinde belent abraý-mertebä eýe boldy. Gahryman Arkadagymyzyň parasatlylyk bilen alyp barýan içeri we daşary syýasaty halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyna we umumadamzat ähmiýetli meseleleriň oňyn çözülmegine gönükdirilendir. Bagtyýar zamanamyzda, döwran dolanan Diýarymyzda agzybirligiň sarsmaz sütüni, tutuş jemgyýete hemmetaraplaýyn göreldelik nusga bolan Arkadag Prezidentimiz özüniň ähli güýjüni, akyl-parasadyny we tejribesini jemgyýetimiziň agzybirligine we jebisligine gönükdirýär. Hormatly Prezidentimiziň taglymatynyň, syýasatynyň we aýdyň maksatnamalarynyň ýolunda jebisleşip, ösüşiň we bagtyýarlygyň belent sepgitlerine sary tutuş ýurt bilen bilelikde gadam urmak bu gün hemmämiziň raýatlyk borjumyzdyr.

Netijede, halkymyzyň ruhytaryhy köklerine daýanyp, berkarar Watanymyzy has-da ösdürmek ugrunda beýik we nusgalyk işler durmuşa geçirilýär, çünki türkmen halkynyň Watana bolan belent söýgüsi milli mirasymyzdan, atababalarymyzyň ruhyahlak ýörelgelerinden gözbaş alýar. Şeýlelikde, halkymyzyň ajaýyp zamanynda gadymdan galan mirasyny sarpalamak boýunça alnyp barylýan toplumlaýyn işler giň gerimliligi bilen wajyp häsiýete eýe bolýar. Üstünlikli durmuşa geçirilýän özgertmeler ilkinji nobatda Garaşsyzlygymyzy pugtalandyrmak, halkymyzyň jebisligini berkitmek, agzybirlik, ýurt parahatçylygy,Watan berkararlygy bilen berk baglanyşyklydyr. Ähli babatda ösüşleriň, özgerişleriň döwri bolan Garaşsyzlyk eýýamynyň “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň beýik tutumlary özünde jemleýän giň möçberli maksatnamalary netijesinde, ýurdumyzda gazanylýan üstünlikler dünýä jemgyýetçiligi bilen hoşniýetli gatnaşyklaryň has-da giňeldilmeginiň aýdyň mysaly bolýar. Eziz Diýarymyzda gazanylýan ähli üstünliklerimiziň ruhlandyryjysy hem-de ýol görkezijisi bolan milli Liderimize buýsanç duýgulary ildeşlerimiziň diliniň senasyna, köňlüniň owazyna öwrülýär.

Biz — bagtyýar ýaşlar milli Liderimiziň başlangyçlaryna eýerip, öňde goýan wezipelerini üstünlikli amala aşyrmak üçin ähli güýjümizi birleşdirip, tutanýerli zähmet çekmelidiris. Mähriban halkymyzyň öz Prezidentine — Gurbanguly Berdimuhamedowa belent ynamy ýaşamaga,döretmäge, gurmaga höweslendirýär.Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň eşretli ýaşaýşy, ýurdumyzyň abadançylygy ugrunda nusgalyk işleri durmuşa geçirýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun! Halkymyzyň röwşen geljegi üçin tutýan belent tutumlary hemişe rowaçlyklara beslensin!

Möwlam HAÝTGULYÝEW,
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň   “Lebapawtoulag” önümçilik birleşiginiň hünärmeni.

Abuna tassyklaýyş kody: 32469

Körpe nesiller barada alada

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň bilim ulgamy yzygiderli ösüşlere eýe bolýar. Orta mekdepleriň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň täze binalary gurlup, häzirki zaman tehnologiýalary bilen düýpli enjamlaşdyrylyp ulanylmaga berilýär.


Milli bilim ösüş ýolunda

Mähriban Arkadagymyzyň badalga beren ajaýyp zamany – Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri milli bilim ulgamynyň dünýä derejeli ösüşler ýoluna düşen zamany boldy. Ýokary okuw mekdeplerinde okuwlaryň bäş ýyla, aýratyn ugurlar boýunça alty ýyla ýetirilmegi, şeýle-de umumybilim berýän orta mekdeplerde okuwlaryň möhletiniň 12 ýyla ýetirilmegi ýurdumyzda dünýä ülňülerine laýyk gelýän milli hünärmenleri ýetişdirmäge tarap ädilen aýgytly ädimler boldy.


TÄZE KITAPLAR — AÝDYŇ ÖSÜŞLERIŇ BEÝANY

Döwlet Baştutanymyz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän diplomatik syýasaty dünýä giňişliginde gatnaşyklary döwrebaplaşdyrmagyň guralyny işläp taýýarlamagyň esasyny düzýär, ol çuňňur taryhy köklere, milli durmuş aýratynlyklaryna daýanyp, häzirki zaman dünýägaraýyş ölçegleriniň düýpli ýörelgeleri esasynda kemala gelendir. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň köpugurly, örän oýlanyşykly daşary syýasaty dünýä ýüzünde yzygiderli ösüşiň möhüm we aýrylmaz ugry hökmünde kabul edildi.


161e938bc929ec.jpeg
Türkmenistanda okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň ilkinji sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» atly tema esasynda geçiriler

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň «2021 — 2022-nji okuw ýylynyň ikinji ýarymýyllygynyň başlanmagy mynasybetli ilkinji okuw sapagyny guramaçylykly geçirmek hakynda» buýrugyna laýyklykda, ýurdumyzyň bilim edaralarynda 2021 — 2022-nji okuw ýylynyň ikinji ýarymýyllygynyň ilkinji okuw sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýen at bilen geçirilmeli.


161d6ba06e4485.jpeg
IŇ UZYN GAZGEÇIRIJILER

Uglewodorod serişdelerini turbogeçirijiler arkaly ibermek energiýany bellenen nokada eltmegiň iň ygtybarly ugry hasap edilýär. Şundan ugur alnyp, dürli döwürlerde ýurtlaryň çäginde we halkara derejesinde ençeme nebit we gaz geçirijileri gurlandyr we häzirki wagtda hem ýokary depginlerde gurulýar.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.