BITARAPLYK — ABADAN DURMUŞYŇ KEPILI

04-12-21

Parahatçylygy pugtalandyrmak bilen halkara gatnaşyklaryna giň gerim berýän Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna doly laýyklykda,şeýle hem sebitde we bütin dünýäde emele gelen ýagdaýy nazara almak bilen giň göwrümli we aýdyň maksatly beýik işleri maksada laýyk durmuşa geçirýär. Bu bolsa, Türkmenistana goňşy we beýleki döwletler bilen ynanyşmak esasynda syýasy, söwda-ykdysady, gumanitar ugurlar boýunça alyp barýan gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmaga hem-de ösdürmäge giň mümkinçilik berýär.

Parahatçylygy baýdak edinýän ýurdumyz bilen uzak möhletli we köpugurly gatnaşyklary ýola goýmaga bildirilýän gyzyklanmalar barha artýar. Parahatçylyga, agzybirlige, birek birege ynam halkymyzyň gadymdan gelýän ýol ýörelgesidir. Bütin adamzadyň naýbaşy  arzuwlaryna,beýik maksatlaryna öwrülen parahatçylyk we ynanyşmak halkymyzyň müňlerçe ýyl dowam edip gelýän ynsanperwer häsiýetleriniň içinden eriş argaç bolup geçýär. Bu ynsanperwer häsiýetler türkmen halkynyň häsiýetli aýratynlygyna öwrülip gidipdir. Parahatçylygy goramak — ata-baba däbimiz, bizi beýik halk derejesine çykaran ynsanperwer ýol ýörelgämiz. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly belleýşi ýaly, şu häsiýet, ýol ýörelge biziň ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk syýasatynyň esasynda durandyr.

Eziz Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagy halkymyzyň müň ýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan şanly taryhy we asyrlaryň dowamynda toplan baý medeni mirasy bilen şertlendirilýär. Gadymy döwürlerden bäri kämil  medeniýete eýe bolan Türkmenistan elmydama dünýäniň ösüşine uly goşant goşup geldi. Ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşip ugtalandyrmak işinde Türkmenistan iri, abraýly halkara guramalary, ozaly bilen, Birleşen Milletler Guramasy, onuň düzüm bölekleri bilen hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berýär.

Hemmämize mälim bolşy ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy şu ýyly “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýip yglan etmek baradaky Kararnamany kabul etdi. Gahryman Arkadagymyzyň bu parasatly başlangyjy ýurdumyzyň ýöredýän «Açyk gapylar» syýasatynyň hemme taraplaýyndygyny, netijeli özgertmeleriň Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan sazlaşykly ösüşine, dünýädäki hojalyk gatnaşyklarynyň ählumumy ulgamyna ynamly goşulyşmagyna gönükdirilendigini äşgär görkezýär.

Bitarap döwletimiziň halkara giňişligindäki öňe sürýän,geljegiň ählumumy ösüşini nazara almakda ýola goýýan döwletara gatnaşyklara gönükdirilen netijeli ädimleri buýsanç bilen bellärliklidir.Türkmenistanyň başlangyçlarynyň dünýä bileleşigi tarapyndan uly goldawa we ykrarnama eýe bolýandygy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe has-da aýdyň ýüze çykýar.Türkmen halky häzirki taryhy döwürde dünýäniň ähli ýurtlarynyň we halklarynyň oňyn ösüşiniň bähbidine belent işleri amala aşyrýar. Ýurdumyz häzirki zamanyň möhüm meseleleriniň çözgüdine täzeçil ýörelgeleri ynamly öňe sürýär we olary durmuşa geçirýär.

Dünýäde “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” şygaryny göterýän bu ýyl taryhy özgertmelerimiziň,beýik ösüşlerimiziň üstünlikli dowam edýän, eziz Diýarymyzyň şöhratynyň arşa göterilýän, parahatçylygyň hem-de ynanyşmagyň rowaçlanýan ýyly bolup buýsanjymyza buýsanç goşýar.

Ajaýyp zamanamyzda bütin türkmen halkynyň abadançylykda, bolelinlikde ýaşamagy, erkana zähmet çekmegi üçin dynuwsyz alada edýän milli Liderimiziň jany sag, beýik başlangyçlary mundan beýläk-de rowaç bolsun!

Ýagmyr BEKIÝEW,
Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy.

Abuna tassyklaýyş kody: 34812

Körpe nesiller barada alada

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň bilim ulgamy yzygiderli ösüşlere eýe bolýar. Orta mekdepleriň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň täze binalary gurlup, häzirki zaman tehnologiýalary bilen düýpli enjamlaşdyrylyp ulanylmaga berilýär.


Milli bilim ösüş ýolunda

Mähriban Arkadagymyzyň badalga beren ajaýyp zamany – Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri milli bilim ulgamynyň dünýä derejeli ösüşler ýoluna düşen zamany boldy. Ýokary okuw mekdeplerinde okuwlaryň bäş ýyla, aýratyn ugurlar boýunça alty ýyla ýetirilmegi, şeýle-de umumybilim berýän orta mekdeplerde okuwlaryň möhletiniň 12 ýyla ýetirilmegi ýurdumyzda dünýä ülňülerine laýyk gelýän milli hünärmenleri ýetişdirmäge tarap ädilen aýgytly ädimler boldy.


TÄZE KITAPLAR — AÝDYŇ ÖSÜŞLERIŇ BEÝANY

Döwlet Baştutanymyz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän diplomatik syýasaty dünýä giňişliginde gatnaşyklary döwrebaplaşdyrmagyň guralyny işläp taýýarlamagyň esasyny düzýär, ol çuňňur taryhy köklere, milli durmuş aýratynlyklaryna daýanyp, häzirki zaman dünýägaraýyş ölçegleriniň düýpli ýörelgeleri esasynda kemala gelendir. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň köpugurly, örän oýlanyşykly daşary syýasaty dünýä ýüzünde yzygiderli ösüşiň möhüm we aýrylmaz ugry hökmünde kabul edildi.


161e938bc929ec.jpeg
Türkmenistanda okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň ilkinji sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» atly tema esasynda geçiriler

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň «2021 — 2022-nji okuw ýylynyň ikinji ýarymýyllygynyň başlanmagy mynasybetli ilkinji okuw sapagyny guramaçylykly geçirmek hakynda» buýrugyna laýyklykda, ýurdumyzyň bilim edaralarynda 2021 — 2022-nji okuw ýylynyň ikinji ýarymýyllygynyň ilkinji okuw sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýen at bilen geçirilmeli.


161d6ba06e4485.jpeg
IŇ UZYN GAZGEÇIRIJILER

Uglewodorod serişdelerini turbogeçirijiler arkaly ibermek energiýany bellenen nokada eltmegiň iň ygtybarly ugry hasap edilýär. Şundan ugur alnyp, dürli döwürlerde ýurtlaryň çäginde we halkara derejesinde ençeme nebit we gaz geçirijileri gurlandyr we häzirki wagtda hem ýokary depginlerde gurulýar.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.