IŇ GADYMY KARTALAR

24-12-21

«Geografiýa nämeden başlanýar?» diýen soraga: «Kartadan» diýip jogap berýäris. Eýsem ilkinji kartalar haçan we nirelerde döredikä? Gaýalaryň, gowaklaryň ýüzüne çekilen şekillerden başlap, gadymy Wawilýonyň, Gresiýanyň, Aziýa ýerleriniň kartalary ilkinji kartalaryň hyzmatyny ýerine ýetiripdir. Özi h .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.