Awtoulag hyzmaty Täze ýyl baýramynyň öwüşginini artyrar

27-12-21

Şu ýylyň 24-nji dekabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen nobatdaky mejlisinde il-ýurdumyzyň Täze ýyly mynasyp garşylamaklary bilen baglanyşykly durmuşy meseleleriň oňyn çözgütleri kabul edildi. Şu günlerde olaryň ählisi üçtünlikli ýerine ýetirilýär. Şol çözgütleriň birisi 31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda raýatlarymyzyň şäher awtobuslarynda mugt gatnadylmagynyň üpjün edilmegine degişlidir.

Hormatly Prezidentimiziň bu tabşyrygynyň ýerine ýetirilmegine dahylly biziň soraglarymyza Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky  „Türkmenawtoulaglary“ agentliginiň „Lebapawtoulag“ önümçilik birleşiginiň baş direktory Kurban Saýipow şeýle jogap berdi:

 - Ýurdumyzyň raýatlarynyň Täze ýyl baýramyny şadyýan we ruhubelent garşylamaklary üçin kärhanamyz boýunça ýörite iş meýilnamasyny işläp düzdük. Şonuň esasynda Türkmenabat şäherinde ýolagçy gatnadýan awtoulaglarymyzyň sürüjileri 31-nji dekabrda we täze ýylyň 1-nji ýanwarynda iki iş çalşygynda işlärler.

31-nji dekabrda irden sagat 6.00-dan sagat 20.00-a çenli birinji iş çalşygynda ýolagçy gatnadýan awtoulaglaryň 75-si, 31-nji dekabrda sagat 20.00-dan 1-nji ýanwarda sagat 02.00-a çenli ikinji iş çalşygynda ýolagçy gatnadýan awtoulaglaryň 45-si ýolagçylara hyzmat ederler.

2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda irden sagat 6.00-dan sagat 20.00-a çenli birinji iş çalşygynda ýolagçy gatnadýan awtoulaglaryň 50-si, 1-nji ýanwarda sagat 20.00-dan 2-nji ýanwarda sagat 02.00-a çenli ikinji iş çalşygynda ýolagçy gatnadýan awtoulaglaryň 30-sy ýolagçylara hyzmat ederler. Kärhananamyz tarapyndan ýolagçylary gatnatmak boýunça şu ýylyň meýilnamasynyň eýýäm artygy bilen ýerine ýetirilendigini hem şu ýerde ýatlap geçesimiz gelýär. Biziň önümçilik birleşigimiz 2020-nji ýylyň zähmet görkezijileri boýunça ýurdumyzyň ugurdaş kärhanalarynyň arasynda iň göreldeli kärhana hökmünde yglan edilmegi hem  sürüjilerimiziň yhlasly zähmet çekýändiklerine şaýatlyk edýär. Baýramçylyk günlerinde hem biz ýolagçylara göreldeli hyzmat ederis. 

Ýazga geçiren Möwlam HAÝTGULYÝEW,
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň   “Lebapawtoulag” önümçilik birleşiginiň hünärmeni.

Abuna tassyklaýyş kody 78390

Körpe nesiller barada alada

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň bilim ulgamy yzygiderli ösüşlere eýe bolýar. Orta mekdepleriň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň täze binalary gurlup, häzirki zaman tehnologiýalary bilen düýpli enjamlaşdyrylyp ulanylmaga berilýär.


Milli bilim ösüş ýolunda

Mähriban Arkadagymyzyň badalga beren ajaýyp zamany – Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri milli bilim ulgamynyň dünýä derejeli ösüşler ýoluna düşen zamany boldy. Ýokary okuw mekdeplerinde okuwlaryň bäş ýyla, aýratyn ugurlar boýunça alty ýyla ýetirilmegi, şeýle-de umumybilim berýän orta mekdeplerde okuwlaryň möhletiniň 12 ýyla ýetirilmegi ýurdumyzda dünýä ülňülerine laýyk gelýän milli hünärmenleri ýetişdirmäge tarap ädilen aýgytly ädimler boldy.


TÄZE KITAPLAR — AÝDYŇ ÖSÜŞLERIŇ BEÝANY

Döwlet Baştutanymyz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän diplomatik syýasaty dünýä giňişliginde gatnaşyklary döwrebaplaşdyrmagyň guralyny işläp taýýarlamagyň esasyny düzýär, ol çuňňur taryhy köklere, milli durmuş aýratynlyklaryna daýanyp, häzirki zaman dünýägaraýyş ölçegleriniň düýpli ýörelgeleri esasynda kemala gelendir. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň köpugurly, örän oýlanyşykly daşary syýasaty dünýä ýüzünde yzygiderli ösüşiň möhüm we aýrylmaz ugry hökmünde kabul edildi.


161e938bc929ec.jpeg
Türkmenistanda okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň ilkinji sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» atly tema esasynda geçiriler

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň «2021 — 2022-nji okuw ýylynyň ikinji ýarymýyllygynyň başlanmagy mynasybetli ilkinji okuw sapagyny guramaçylykly geçirmek hakynda» buýrugyna laýyklykda, ýurdumyzyň bilim edaralarynda 2021 — 2022-nji okuw ýylynyň ikinji ýarymýyllygynyň ilkinji okuw sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýen at bilen geçirilmeli.


161d6ba06e4485.jpeg
IŇ UZYN GAZGEÇIRIJILER

Uglewodorod serişdelerini turbogeçirijiler arkaly ibermek energiýany bellenen nokada eltmegiň iň ygtybarly ugry hasap edilýär. Şundan ugur alnyp, dürli döwürlerde ýurtlaryň çäginde we halkara derejesinde ençeme nebit we gaz geçirijileri gurlandyr we häzirki wagtda hem ýokary depginlerde gurulýar.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.