DEŇIZ DEREJESINDEN PESDÄKI ŞÄHER

06-01-22

       Ýer ýüzündäki relýefini, geografiýasyny we beýleki maglumatlaryny öwrenmekde deňiz derejesini kesgitlemegiň uly ähmiýeti bardyr. Deňiz derejesi hökmünde yklymlaryň ýurtlary üçin kabul edilen nokatlar bardyr. Deňiz derejesinden pesde ýerleşýän ýurtlardyr şäherleriň çäkleri gurak hem-de yssy ho .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.