HALKYŇ ARKADAGA BUÝSANJY ÇÄKSIZ

08-01-22

Asuda Watanymyzyň her bir ýyly döwrebap ada beslenip gelýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Karary bilen, täze, 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilmegi ildeşlerimiziň öz milli Liderine bolan beýik ynamynyň nyşanydyr. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiz .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.