«Altyn asyr» futbol toparynyň üstünlikleri janköýerlerini barha ruhlandyrýar

11-01-22

Futbol dünýäde iň meşhur köpçülikleýin sport hökmünde stadionlarda we teleýaýlymlarda millionlarça janköýerleri bir arada jemleýär. Bu oýun diňe bir gatnaşyjylaryň hünär ussatlygy däl, eýsem oýunlaryň strategiýasy bilen meşhurdyr. «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Altyn asyr» futbol topary hem 2 .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.