B

15-08-20

  Bag (ýalňyşlyk) [bug] I — kompýuter ulgamyndaky (software bug), ýagny kompýuter programmasyndaky, ilki onuň işlenip taýýarlanmagynda goýberilen ýalňyşlyk, ýöne ol şol wagtda däl-de, eýsem, programmanyň işiniň dowamynda birnäçe wagtdan soň özüni ýüze çykarýan programma ýalňyşlygy. Bag [bug] II — .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.