Goýberiliş №14 (04.04.2020 ý.)

15-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr    Ýer şary bowling şaryndan hem tekizdir. Ýer ýüzündäki iň beýik dag we iň çuň çöketligi hem dünýäniň galyňlygynyň 1/5000 bölegini tutýar. *   *   *  Dünýäde häzirki wagta çenli hasaba alnan iň yssy howa 57,80C-e deňdir. Bu gyzgynlyk 1922-nji ýylda Liwiýanyň El-Aziziý .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.