Goýberiliş №14 (04.04.2020 ý.)

15-08-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä   Geýzerleriň ülkesi Dünýäniň iň meşhur ýerleriniň biri hem Russiýa Federasiýasynda ýerleşýän geýzerleriň ülkesidir. Bu Ýewraziýada ýerleşýän ýeke-täk geýzerler toplumy bolup, ol Russiýanyň demirgazyk-gündogarynda ýerleşýär. Derýanyň çöketliginde emele gelen geýzerler 6 .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.