Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde häzirki zaman sanly tehnologiýalar we intellektual ulgamlar ornaşdyrylar

29-04-22

Bu barada hormatly Prezidentimize Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew hasabatynda bellap geçdi. «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň edara binasynyň gurluşygynyň dowam edýändigi barada habar .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.