SAZLAŞYKLY IŞLERIŇ AÝDYŇ NETIJESI

29-04-22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş ýagdaýlaryny mundan beýlägem gowulandyrmak, mähriban Watanymyzyň ykdysady binýadyny has-da berkitmek babatda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Şu ýylyň 11-nji fewralynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.