Nebitgaz pudagynyň ösüşleri

05-05-22

        Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, ýurdumyzda esasy baýlyklaryň biri bolan energiýa serişdeleriniň öndürilişi we eksporty barha artýar. Häzirki döwürde ýurdumyz boýunça gaz we bug turbinaly elektrik energiýasyny öndürýän beketler, podstansiýalar gurulýar. Şeýle hem öňden işl .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.