Ýurdumyzda ýerli howa gatnawlary doly ýola goýlar

07-05-22

Bu barada hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemine hem-de halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmek bilen baglanyşykly meselele bagyşlanyp sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde  .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.