Ýol-ulag ulgamynyň ösüşleri

09-05-22

    Ajaýyp zamanamyzda ýurdumyzyň ulag-ýol infrastrukturasyny ösdürmek babatda uly işler durmuşa geçirilýär. Ýol-ulag infrastrukturasynyň ösmegi, ozaly bilen, ýurdumyzyň logistika syýasatynyň giňden dabaralanmagyna ýol açýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri türkmen topragyna, türkme .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.